"W chwili dziejowej, gdy nic nie zależy od człowieka, wszystko zależy od człowieka" słowa Czesława Miłosza uświadamiają nam jak ważny jest właściwy dobór pracowników.

Każda firma/instytucja stosuje własne metody rekrutacji, dlatego do spotkania z pracodawcą zarówno w sprawie praktyk, stażu czy pracy powinniśmy się dobrze przygotować.

Należy zebrać informacje dotyczące naszej osoby (analiza własnych zdolności i umiejętności, mocnych i słabych stron, sukcesów i porażek) oraz przedsiębiorstwa i stanowiska pracy.

Przyszły pracownik oceniany będzie pod kątem posiadanej wiedzy, umiejętności jej zastosowania oraz niezbędnych cech osobowości, które umożliwią osiągnięcie celów stawianych przez pracodawcę.

Pracodawca planuje metody selekcji właściwe do stwierdzenia, czy kandydat posiada kompetencje potrzebne do pracy na projektowanym stanowisku.

Etapy rekrutacji stosowane przez pracodawców

Metody i etapy rekrutacji zależą od specyfiki danego stanowiska pracy. Najczęściej stosowane etapy rekrutacji to:

1. WSTĘPNA SELEKCJA

Etap pierwszy rekrutacji odbywa się bez bezpośredniego udziału kandydatów. Na tym etapie następuje zebranie aplikacji, życiorysów zawodowych (CV), listów motywacyjnych i innych wymaganych przez firmę dokumentów. 

2. WYWIAD KOMPETENCYJNY

Najlepsi kandydaci, spełniający wymagania formalne, otrzymują zaproszenie do drugiego etapu, jakim może być test językowy lub merytoryczny lub/oraz rozmowa kwalifikacyjna, podczas której stosowane są testy psychometryczne i osobowościowe. 

3. ASSESSMENT CENTRE

Do kolejnego etapu przechodzi tylko kilku najlepszych kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymogi formalne i kompetencyjne. Na tym etapie rekrutacji ma miejsce rozmowa z najwyższym kierownictwem firmy albo Assessment Centre. Wówczas najczęściej zapada decyzja o zatrudnieniu.

Techniki selekcyjne stosowane przez pracodawców