Regulamin Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

„Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020"

 

Zadanie 3. Przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy

 

BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

 

Rozdział I

Informacje ogólne o Projekcie

 

§ 1

 

1. Projekt „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

 

2. Głównym celem Projektu jest zwiększenie potencjału do konkurowania na ogólnopolskim rynku pracy u studentów i absolwentów UMK kształcących się w obszarach: techniczno-informatycznym, przemysłów kultury, rozwiązań technologicznych, ochrony środowiska i architektury wnętrz, poprzez wzbogacenie oferty dydaktycznej i wdrożenie rozwiązań zapewniających jej stale dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

 

Rozdział II

Informacje o zadaniu 3

 

§ 2

 

1. W ramach Projektu zostanie przeprowadzone zadanie 3. pn. Przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy.

 

2. Celem sesji Assessment Center jest audyt kompetencji miękkich wymaganych przez pracodawców, w wyniku którego 84 studentów kierunków objętych projektem uzyska informację zwrotną o posiadanych deficytowych kompetencjach i dalszych kierunkach rozwoju.

 

3. Zajęcia z zakresu zadania 3. Assessment Center składają się z trzech form wsparcia dla każdego uczestnika:

 

a) Rozmowa wstępna – rozmowa doradcza bezpośrednio przed sesją Assessment Center,

b) Sesja Assessment (6 h)

c) Rozmowa zwrotna – przeprowadzona po sesji Assessment Center, w indywidualnie umówionym terminie (1-2 h).

 

3. W ramach zadania 3. zostanie zrealizowanych 14 sesji Assessment Center wraz z rozmowami: wstępną i zwrotną. W zajęciach z zakresu poznania własnych kompetencji (Assessment Center) weźmie udział 84 studentów z kierunków objętych wsparciem (50 kobiet i 34 mężczyzn).

 

4. W każdej z sesji Assessment Center weźmie udział 6 uczestników, studentów jednego z wymienionych poniżej kierunków studiów: Wydziału Chemii: Chemia (WCH), Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska (WBiOŚ): Biotechnologia, Ochrona środowiska, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS): Automatyka i Robotyka, Fizyka, Fizyka techniczna, Informatyka stosowana, Wydziału Matematyki i Informatyki: Informatyka, Matematyka, Wydziału Sztuk Pięknych (WSzP): Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Krytyka Artystyczna, Malarstwo, Ochrona Dóbr Kultury, Rzeźba.

 

5. W roku kalendarzowym 2014 przeprowadzonych zostanie 9 sesji Assessment Center, z czego trzy pierwsze odbędą się w terminach:

 

a) 25.01.2014 – praca w laboratorium,

b) 21.02.2014 – praca grafika,

c) 22.03.2014 – handel dziełami sztuki.

 

Termin szkolenia może zostać zmieniony na prośbę co najmniej 4 studentów. Terminy i tematy pozostałych sesji zostaną ustalone przez Biuro Realizacji Zadania w późniejszym terminie.

 

Rozdział III

Kryteria formalne uczestnictwa w Projekcie

 

§ 3

 

1. Uczestnikiem Projektu w zadaniu 3. może być osoba, która:

 

• na dzień rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia (rozmowa wstępna przed sesją AC / sesja AC) jest studentem jednego z wymienionych kierunków studiów: Chemia (WCH), Biotechnologia (WBiOŚ), Ochrona środowiska (WBiOŚ), Automatyka i Robotyka (WFAiIS), Fizyka (WFAiIS), Fizyka techniczna (WFAiIS), Informatyka stosowana (WFAiIS), Informatyka (WMiI), Matematyka (WMiI), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (WSzP), Grafika (WSzP), Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (WSzP), Krytyka Artystyczna (WSzP), Malarstwo (WSzP), Ochrona Dóbr Kultury (WSzP), Rzeźba (WSzP);

 

• nie korzystała dotychczas ze wsparcia w ramach projektu „Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020";

 

• nie korzystała dotychczas z analogicznego rodzaju wsparcia w ramach innych projektów.

 

2. Beneficjentem Projektu w przewidzianym zadaniu może być osoba, która spełnia równocześnie następujące warunki:

 

• wyraża wolę uczestnictwa w Projekcie;

• zapoznała się i akceptuje Regulamin;

• złożyła kompletnie wypełnioną Deklarację Uczestnictwa;

• wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu, poprzez podpisanie „Oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych";

• złożyła stosowne oświadczenia i dokumenty konieczne do realizacji Projektu.

 

Rozdział IV

Zasady rekrutacji i kwalifikacji do zadania 3. Projektu

 

§ 4

 

1. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria uczestnictwa w Projekcie zawarte w Rozdziale III.

 

2. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK w Toruniu (Biuro Karier UMK), które jest Biurem Realizacji Zadania, z siedzibą przy ul. Gagarina 33, DS. 11.

 

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły na poszczególne terminy Assessmentów.

 

4. Ze względu na ustaloną odgórnie liczbę miejsc w zadaniu dla kandydatów płci męskiej i żeńskiej, w procesie rekrutacji zostaną zastosowane dwie listy rankingowe – osobno dla mężczyzn i kobiet. Z listy mężczyzn do zadania zostanie zakwalifikowanych 34 kandydatów, z listy kobiet – 50 kandydatek.

 

5. Procedura rekrutacji kandydatów na uczestników zadania 3. Projektu przedstawia się następująco:

 

a) wypełnienie i wysłanie przez kandydata Formularza Rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej projektu.

 

b) weryfikacja formalna przesłanych formularzy pozwalająca wyłonić osoby, które spełniają warunki wskazane w rozdziale III niniejszego Regulaminu.

 

c) wypełnienie przez kandydata Testu Kompetencyjnego, w terminie wyznaczonym przez Biuro Realizacji Zadania. Informacje o wyznaczonym terminie zostaną przekazane kandydatom drogą mailową oraz umieszczone na stronie internetowej projektu (www.europa2020.umk.pl).

 

d) stworzenie list rekrutacyjnych oraz list rezerwowych w oparciu o wyniki Testu Kompetencyjnego.

 

e) informacja o zakwalifikowaniu i potwierdzenie uczestnictwa,

 

f) wypełnienie i złożenie przez kandydata Deklaracji Uczestnictwa (dostępnej w Biurze Realizacji Zadania).

 

§ 5

 

1. Zgłoszenia do zadania 3. Projektu: Przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy, przyjmowane są poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego dostępnego na stronie Projektu.

 

2. Datą przyjęcia zgłoszenia jest data wpływu Zgłoszenia Rekrutacyjnego do Biura Realizacji Zadania.

 

3. Weryfikacji formalnej Zgłoszeń Rekrutacyjnych dokonuje osoba przyjmująca zgłoszenie, specjalista ds. organizacji zadania 3.

 

4. Warunkiem zakwalifikowania kandydata na listę rekrutacyjną jest wypełnienie Testu Kompetencyjnego w terminie wyznaczonym przez Biuro Realizacji Zadania. W przypadku niewypełnienia Testu Kompetencyjnego w wyznaczonym terminie, zgłoszenie kandydata uznaje się za niekompletne i nie bierze on udziału w procedurze rekrutacyjnej.

 

§ 6

 

1. Kwalifikacja prowadzona jest spośród osób, które spełniają kryteria formalne określone w rozdziale III.

 

2. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy ilość miejsc, zastosowane zostaną kryteria szczególne (kolejność kryteriów określa pierwszeństwo udziału w projekcie):

 

a) wynik Testu Kompetencyjnego (oceniającego m. in. zaangażowanie, orientację na cel),

 

b) studenci pierwszego roku studiów magisterskich,

c) studenci trzeciego roku studiów licencjackich zamierzający kontynuować naukę na studiach magisterskich na UMK.

 

2. W przypadku dużego zainteresowania będzie również brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

3. O wynikach procesu rekrutacji zostaną powiadomieni jedynie uczestnicy zakwalifikowani do udziału w zadaniu oraz osoby wpisane na listę rezerwową, w terminie 2 tygodni po zakończeniu rekrutacji.

 

4. Z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie zostaną podpisane umowy szkoleniowe.

 

Rozdział IV

Zasady organizacji i uczestniczenia w zadaniu 3. Projektu

 

§ 7

 

1. Na szkoleniach będą realizowane programy, zatwierdzone przez Asystenta ds. merytorycznych Biura Karier.

 

2. W przypadku zajęć godzina zajęć to 45 min.

 

3. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe i autorskie materiały przygotowane przez wykładowców, w zależności od typu warsztatów.

 

4. W trakcie realizacji zadania 3. Projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna za pomocą ankiet oraz wywiadów z osobami objętymi wsparciem.

 

5. Uczestnik zadania 3. zobowiązany jest do terminowego, punktualnego, zgodnego z harmonogramem udziału w zajęciach (potwierdzanego na liście obecności).

 

7. Uczestnik zadania 3. otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po jego zakończeniu.

 

8. Uczestnik zadania 3. ma obowiązek uczestniczenia w 80% zajęć przewidzianych w programie szkolenia. Każda nieobecność powinna zostać usprawiedliwiona.

 

Rozdział V

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 

§ 8

 

1. Uznaje się, że osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w zadaniu 3. Projektu, powinna w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, poinformować osobę odpowiedzialną za rekrutację o rezygnacji z udziału w Projekcie.

 

2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w zadaniu 3. Projektu zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych.

 

3. Jeżeli uczestnik bez podania przyczyny zrezygnuje z udziału w szkoleniach zostaje skreślony z listy uczestników i nie będzie mógł uczestniczyć w innych szkoleniach przewidzianych w Projekcie, ani też innych Projektach organizowanych przez Biuro Karier UMK, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział VI

Ewaluacja Projektu

 

§ 9

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do wypełniania ankiet – formularzy oceniających skuteczność, efektywność i użyteczność szkoleń oraz kompetencje trenerów.

 

2. Uczestnicy zobowiązani są do wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

1. Biuro Karier w Toruniu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie.

 

2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

 

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.