Korzyści wynikające z przyjęcia studenta / absolwenta na praktyki

 1. Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do pracy
  • możliwość sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji praktykanta w warunkach pracy i zaproponowania mu umowy o pracę po zakończeniu udanej praktyki
  • możliwość wdrożenia potencjalnego kandydata do pracy w kulturę organizacyjną firmy
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  • zaprezentowanie siebie jako pracodawcy otwartego na współpracę ze środowiskiem uniwersyteckim i pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy
  • zapoznanie potencjalnych klientów z produktami / usługami firmy
 3. Wsparcie działalności firmy
  • praktykanci, dzięki świeżemu spojrzeniu, mogą dostarczyć nowych pomysłów na funkcjonowanie firmy
  • uzyskanie pomocy w bieżącej działalności firmy

Rodzaje praktyk

 
Praktyki studenckie
 
Praktyki absolwenckie
 
Podstawa prawna
 • Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych (umowa między Uczelnią a Pracodawcą sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 opracowana przez Biuro Prawne UMK) oraz skierowanie na praktyki za pośrednictwem Biura Karier UMK
Wymagania dot. kandydata na praktyki
 • status studenta UMK
  • praktyki muszą się zakończyć najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej
 • osoba do 30 roku życia
  • praktyki muszą się rozpocząć najpóźniej w przeddzień 30 urodzin praktykanta
 • wykształcenie min. gimnazjalne
Czas trwania praktyki
 • od 2 tygodni do 3 miesięcy
  (zazwyczaj 1 miesiąc)
 • czas trwania praktyki u jednego „pracodawcy" nie może przekroczyć w sumie 3 miesięcy, możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem, jeśli ich łączny okres obowiązywania nie przekroczył 3 miesięcy
Koszty
 • praktyka bezpłatna
 • praktyka płatna na podstawie odrębnej umowy cywilno-prawnej między Studentem a Pracodawcą
 • Praktyka może być odbywana:
  • nieodpłatnie - maksymalnie 3 miesiące
  • odpłatnie - należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, nie ma obowiązku opłacania składek ZUS; wynagrodzenie praktykanta nie może przekroczyć 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • realizacja praktyki absolwenckiej w firmie nie obliguje pracodawcy do zatrudnienia absolwenta po jej zakończeniu
Ubezpieczenie NNW
 • student ma obowiązek (we własnym zakresie) ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy na cały okres odbywania praktyki
  • Biuro Karier UMK sprawdza, czy student posiada ubezpieczenie w momencie wydawania porozumienia i skierowania na praktyki
 • pracodawca nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia NNW dla praktykanta, jednak w jego interesie jest zadbanie o ubezpieczenie osoby podejmującej praktykę

Rola Biura Karier UMK


Biuro Karier UMK zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem studentom UMK porozumień i skierowań na praktyki.

Biuro Karier nie kieruje studentów "odgórnie" na praktyki. Student sam wybiera miejsce i kontaktuje się z daną firmą / instytucją, aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki oraz ustalić jej termin.

Formalności związane z przyjęciem studenta na praktyki

Po uzgodnieniu warunków praktyki z pracodawcą student wypisuje wniosek skierowania na praktyki, do którego wypełnienia potrzebuje pełną nazwę firmy, adres oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania umowy.

Po złożeniu wniosku student otrzymuje z Biura Karier dwa egzemplarze porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych (po jednym dla każdej ze stron umowy) oraz skierowanie na praktyki za pośrednictwem Biura Karier UMK, na których podstawie może rozpocząć praktyki.

Pracodawca po otrzymaniu kompletu dokumentów jest zobowiązany je podpisać i przesłać do Biura Karier UMK jeden egzemplarz porozumienia (drugie porozumienie i skierowanie pozostaje u pracodawcy).

Obowiązki pracodawcy przyjmującego studenta / absolwenta na praktyki

 • podpisanie i przestrzeganie warunków porozumienia o odbywanie praktyki studenckiej / absolwenckiej
  • w przypadku praktyk studenckich należy odesłać jeden podpisany egzemplarz porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych na adres siedziby Biura Karier UMK (ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń)
 • zapewnienie bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy:
  • art. 18 3a – 18 3e – co oznacza, że nie można dyskryminować praktykantów,
  • art. 129 § 1, art. 131 § 1 – co oznacza, że czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
  • art. 133 § 1 – co oznacza, że praktykantowi przysługuje odpoczynek dobowy i tygodniowy,
  • art. 134 – co oznacza, że praktykant ma prawo do 15-minutowej przerwy w pracy, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godz.,
  • art. 151 7 – co oznacza, że praktykantowi nie można zlecać odbywania praktyki w porze nocnej (wynika to z ograniczeń dyrektyw unijnych).
    
  • przepisy nie dają praktykantowi prawa do urlopu wypoczynkowego, jednak pracodawca może (nie musi) w umowie takie prawo przewidzieć
 • wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki zawierającego:
  • dane personalne studenta (imię, nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów)
  • miejsce odbywania praktyki (dane firmy, dział / departament)
  • termin i czas trwania praktyki
    
  • Zaświadczenie o odbytej praktyce

Opinia o praktykancie


Prócz zaświadczenia o odbyciu praktyki pracodawca może wystawić praktykantowi opinię / list referencyjny.

Opinia o praktykancie powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, wydział i kierunek studiów praktykanta
 • termin i czas odbywania praktyk (daty, liczba godzin)
 • dane firmy lub instytucji
 • miejsce praktyk w strukturze firmy lub instytucji (stanowisko; dział / wydział)
 • imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i podpis osoby, która wystawia referencje
 • szczegółowe informacje na temat zakresu obowiązków praktykanta, rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w trakcie praktyki
 • opinię o praktykancie (bezpośredniego przełożonego / opiekuna praktyk) określającą, w jaki sposób wywiązywał się ze swoich obowiązków

   

 • Opinia o praktykancie / list referencyjny

Kontakt

 • W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących organizacji praktyk w Państwa firmie / instytucji oraz możliwości podjęcia stałej współpracy z Uniwersytetem (umowa zbiorowa na przyjmowanie większej liczby studentów na praktyki) prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Karier

Forum dobrych praktyk - Panel z pracodawcami 2012 - Materiały pokonferencyjne

Wystąpienia prelegentów - prezentacje multimedialne

Praktyki studenckie i absolwenckie – współpraca Uczelni z pracodawcami

Korzyści z praktyk dobrej jakości, Ewa Banaszak, Kierownik Biura Karier UMK
Praktyki - obawy i problemy, Izabela Rutkowska, Opiekun praktykantów w Biurze Karier UMK
Organizacja praktyk możliwości i procedury, Katarzyna Jagiełka, Koordynator praktyk nieobowiązkowych na UMK
Dystrybucja ofert praktyk serwis biurokarier.edu.pl, Anna Bielawiec-Osińska, Obsługa ofert w serwisie biurokarier.edu.pl

dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska, Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki ds. ogólnych

Dobre praktyki

Anna Kostrzewska, HR Business Partner, Frauenthal Automotive Toruń Sp. z o.o.

Agnieszka Jaśkiewicz, Specjalista ds. szkoleń, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy

Materiały pomocnicze (umieszczone również na płycie CD)

Wzory umów

 • Porozumienie grupowe, program praktyk, skierowanie z BK UMK – wzór [DOC]
 • Skierowanie grupowe z BK UMK – wzór [PDF]
 • Porozumienie indywidualne z BK UMK – wzór [PDF]
 • Skierowanie indywidualne z BK UMK – wzór [PDF]
 • Umowa o praktykę absolwencką – wzór ogólny [DOC]

Przebieg praktyk – dokumenty

 • Karta wstępnego stanowiskowego szkolenia BHP – wzór [PDF]
 • Program praktyk – wzór [DOC]
 • Program praktyk na kierunku chemia – przykład [DOC]
 • Program praktyk na kierunku informatyka – przykład [DOC]
 • Program praktyk na kierunku fizyka – przykład [DOC]
 • Regulamin praktyk – przykład z Biura Karier UMK [DOC]
 • Karta pracy praktykanta – wzór [DOC]

Zaświadczenia i opinie

 • Formularz oceny praktykanta – wzór [DOC]
 • Opinia o praktykancie – wzór [DOC]
 • Opinia o praktykancie – przykład [PDF]
 • Opinia o praktykancie BK UMK – przykład [PDF]
 • Zaświadczenie o odbytej praktyce – wzór [DOC]

Model Kompetencji Zawodowych

 • Model Kompetencji Zawodowych – informator 2012 [PDF]
 • Definicje kompetencji miękkich [PDF]
 • Definicje kompetencji zawodowych [link]