Co to są Krajowe Ramy Kwalifikacji? Co to są Krajowe Ramy Kwalifikacji?

Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) to jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się formalnego (od szkoły podstawowej po doktorat), pozaformalnego oraz nieformalnego.

Do czego służą Krajowe Ramy Kwalifikacji? Do czego służą Krajowe Ramy Kwalifikacji?


Krajowe Ramy Kwalifikacji:

 • są stworzone dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego
 • integrują różne krajowe podsystemy kwalifikacji
 • służą większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji
 • dają możliwość porównywania i potwierdzania zdobytych kwalifikacji w całej Europie
  • zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów, a każdemu z krajowych  poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europej­skich Ramach Kwalifikacji
  • w skrócie chodzi o to, by w ramach Unii Europejskiej opisać kwalifikacje jednym wspólnym językiem tak, by były one uznawane we wszystkich państwach wspólnoty

Najważniejsze założenia Krajowych Ram Kwalifikacji Najważniejsze założenia Krajowych Ram Kwalifikacji

 • Proces zdobywania wiedzy będzie oddzielony od procesu certyfikacji – inne placówki mają uczyć, a inne sprawdzać wiedzę, tak jak to jest teraz z egzaminami zewnętrznymi kończącymi szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
 • Jedną kwalifikację potwierdzałoby się tylko raz, w sposób, który byłby uznawany przez wszystkich pracodawców. Jest to szansa na ukrócenie praktyk pewnych środowisk, które wymagają dodatkowego egzaminu, by przyjąć absolwenta wyższych studiów do swego grona.

Jak są tworzone Krajowe Ramy Kwalifikacji? Jak są tworzone Krajowe Ramy Kwalifikacji?


W celu stworzenia i wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. powołano Komitet Sterujący ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Zadaniem Komitetu Sterującego jest monitorowanie procesu tworzenia i wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, nie tylko dla szkolnictwa wyższego, ale dla całego systemu edukacji.

W dniu 29 lipca 2010 przyjęto zestawienie definicji KRK, pojęć niezbędnych dla dalszych prac podmiotów zajmujących się KRK.

Słownik pojęć związanych z KRK Słownik pojęć związanych z KRK


Kwalifikacja (qualification)

 • formalny wynik procesu oceny i walidacji przeprowadzonej przez właściwy organ potwierdzający, że osoba ucząca się uzyskała efekty uczenia się (kompetencje) zgodne z określonymi standardami (dyplom, świadectwo, certyfikat ..)
 • dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument, wydany przez uprawniona instytucje, stwierdzający, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami

Efekty uczenia się

 • określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu okresu uczenia się. Wyrażone są w kategoriach wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. Zaleca się aby efekty uczenia się stanowiły podstawowy element budowy wszelkich programów nauczania

Deskryptor

 • ogólne stwierdzenia określające zakładane efekty kształcenia na każdym stopniu kształcenia na poziomie wyższym

Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework)

 • wspólny system odniesienia (uniwersalny język przekładu), który wiąże krajowe systemy i ramy kwalifikacji
 • przyjęty w Europie układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.

Krajowe Ramy Kwalifikacji (national qualifications framework)

 • jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się formalnego (od szkoły podstawowej po doktorat), pozaformalnego oraz nieformalnego.
 • narzędzie służące do opisu i klasyfikowania kwalifikacji ze względu na poziomy osiągnięć scharakteryzowane wedle przyjętych w danym kraju zestawów kryteriów mających jednak jasne odniesienia do ram europejskich.

Koncepcja LLL (life long learning)

 • koncepcja uczenia się przez całe życie

 

Więcej informacji:

Budowa Krajowych Ram Kwalifikacji Budowa Krajowych Ram Kwalifikacji


W Europejskich Ramach Kwalifikacji wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji – od najniższego poziomu edukacji obowiązkowej (1) do najwyższego poziomu wykształcenia akademickiego (8) – określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się.

Czym są Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego? Czym są Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego?


Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to –w największym uogólnieniu – szczególna metoda opisu kształcenia, jakie polskie uczelnie oferują studentom. Metoda ta wyróżnia się dwiema charakterystycznymi cechami:

 1. Opisy sformułowane są w języku efektów kształcenia, to znaczy przedstawiają wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu kształcenia.
 2. Opisy te, za pomocą wspólnego europejskiego systemu pozwolą na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w rożnych uczelniach na terenie całej Europy.

Efektem końcowym wprowadzenia ram w szkolnictwie wyższym w całej Europie ma być dynamiczna „mapa" kwalifikacji właściwych dla poziomów 5-8 ram europejskich. „Mapa" ta pokazywać ma relacje pomiędzy kwalifikacjami, wskazywać ścieżki przejścia i możliwość kontynuacji kształcenia w szkolnictwie wyższym w perspektywie uczenia się przez całe życie.

Oczekiwania względem Ram Kwalifikacji dla EOSW Oczekiwania względem Ram Kwalifikacji dla EOSW


EOSW – Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego

 • porównywalność efektów uczenia się (w wymiarze krajowym i międzynarodowym) – „mapowanie" dyplomów, ułatwienie w międzynarodowym uznawaniu kwalifikacji absolwentów
 • wszechstronna informacja dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów użyteczna dla pracowników i pracodawców, dająca jasny opis kompetencji osoby legitymującej się dyplomem, certyfikatem czy świadectwem
 • definiowanie standardów kształcenia poprzez porównywalne kompetencje absolwentów
 • „otwarcie" systemu: uznawanie kompetencji zdobytych poza formalną edukacją
 • ułatwienie kształcenia w systemie LLL (Life Long Learning)

Źródła informacji Źródła informacji

 

 • Krajowe Ramy Kwalifikacji [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego], 
 • Podręcznik „Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego", 
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji – seminarium międzynarodowe, 
 • Kwalifikacje po europejsku,