Praktyki absolwenckie Praktyki absolwenckie

28 sierpnia 2009 roku weszła w życie ustawa o praktykach absolwenckich, która  umożliwia pracodawcom angażowanie praktykantów na podstawie nowej umowy cywilnoprawnej – umowy o praktykę absolwencką.

Jest to szansa na odbycie praktyk dla osób, które nie posiadają już statusu studenta.

Kto może być praktykantem?

 • Praktykantem może zostać osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie miała 30 lat.
  • Jeżeli praktykant w trakcie praktyki będzie obchodził 30. urodziny – praktyka nie zostaje przerwana i dana osoba może ją kontynuować do zakończenia umowy.
 • Absolwent może być także zatrudniony najpierw na podstawie umowy o pracę np. u innego pracodawcy, a następnie u kolejnego – na podstawie umowy o praktyki absolwenckie. Umowa ta jest bowiem znacznie tańszą alternatywą umowy o pracę na okres próbny.
 • Aby zostać praktykantem, nie trzeba mieć polskiego obywatelstwa. Przepis art. 2 ust. 1 ustawy stosuje się również do osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum.

Jak długo może trwać praktyka?

 • Czas trwania praktyki u jednego „pracodawcy" nie może przekroczyć w sumie 3 miesięcy.
 • Możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem, jeśli ich łączny okres obowiązywania nie przekroczył 3 miesięcy.

Czy praktyka może być nieodpłatna?

 • Praktyka może być odbywana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie – zależy to od woli stron umowy.
 • Praktykanta absolwenta można legalnie zatrudnić na podstawie umowy o praktyki absolwenckie na 3 miesiące za darmo. Jeśli pracodawca zdecyduje się go wynagradzać, od wynagrodzenia praktykanta należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Przepisy nie wymagają natomiast opłacania składek ZUS.
 • Jeżeli jest odpłatna, to wynagrodzenie praktykanta nie może przekroczyć 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2009 r. kwoty 2.552 zł brutto, w 2010 r. kwoty 2634 zł.

Czy praktykant może być nadal bezrobotny?

 • Praktykant, który zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny, nadal może pozostawać w tym rejestrze jako osoba bezrobotna, mimo że zawrze z pracodawcą umowę o praktyki absolwenckie.
 • Jeśli jego praktyka jest nieodpłatna lub wynagrodzenie nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2010 r. - 658,5 zł brutto), to może nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Jaka powinna być treść umowy?

 • Umowa o praktykę absolwencką musi być zawarta na piśmie i powinna określać:
  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant będzie uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
  • okres odbywania praktyki,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
  • ewentualnie wysokość świadczenia pieniężnego.
 • Umowa o praktykę absolwencką - wzór

Czy trzeba stosować przepisy Kodeksu pracy?

 • Pracodawca nie musi stosować przepisów prawa pracy, ponieważ umowa o praktykę absolwencką jest umową cywilnoprawną. Ma do niej zastosowanie tylko kilka przepisów Kodeksu pracy:
  • art. 18 3a – 18 3e – co oznacza, że nie można dyskryminować praktykantów,
  • art. 129 § 1, art. 131 § 1 – co oznacza, że czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
  • art. 133 § 1 – co oznacza, że praktykantowi przysługuje odpoczynek dobowy i tygodniowy,
  • art. 134 – co oznacza, że praktykant ma prawo do 15-minutowej przerwy w pracy, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godz.,
  • art. 151 7 – co oznacza, że praktykantowi nie można zlecać odbywania praktyki w porze nocnej (wynika to z ograniczeń dyrektyw unijnych).
 • Praktykant jest zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepisy nie dają mu zatem prawa do urlopu wypoczynkowego. Oczywiście w umowie z praktykantem pracodawca może takie prawo przewidzieć (ale nie musi).

Jak można rozwiązać umowę?

 • Jeżeli praktyka jest odbywana:
  • nieodpłatnie – umowę można rozwiązać w każdym czasie;
  • odpłatnie – umowę można rozwiązać z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, bez potrzeby podawania przyczyny.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki

 • Po zakończeniu praktyki – na wniosek praktykanta – pracodawca ma obowiązek wystawić mu pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w trakcie praktyki.

Zatrudnienie po praktyce

 • Realizacja praktyki absolwenckiej w firmie nie obliguje pracodawcy do zatrudnienia absolwenta po jej zakończeniu.

Podstawa prawna: