Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla pracodawców Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla pracodawców

  • Jakie są wymagane wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla pracodawców z otwartego rynku pracy?

Podstawa prawna

Głównym narzędziem mającym zachęcić pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych jest obowiązek w zakresie uwzględniania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który został uregulowany w art. 2 ust. 6, art. 21 oraz art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) . Aby pracodawca mógł spełnić ten obowiązek, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Czym jest wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych i jaki jego poziom obowiązuje pracodawców z otwartego rynku pracy?

Wskaźnikiem zatrudniania osób niepełnosprawnych jest określony procentowo miesięczny udział osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, którego dokonuje się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawców z otwartego rynku pracy obowiązują dwa poziomy wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pierwszy z nich zasadniczo stosowany jest wobec każdego pracodawcy zatrudniający minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i wynosi on 6 %. Natomiast drugi poziom wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2% i obowiązuje on publiczne i niepubliczne uczelnie, wyższe szkoły zawodowe, publiczne i niepubliczne szkoły oraz zakłady kształcenia nauczycieli. Taki sam poziom wskaźnika został również ustalony dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek resocjalizacyjnych.

Konsekwencje dla pracodawców

Pracodawca, który nie osiąga określonego poziomu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest zobowiązany do dokonania miesięcznej wpłaty na PFRON. Wysokość takiej wpłaty ustala się poprzez pomnożenie 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników odpowiadających różnicy między zatrudnieniem, które zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób.

Zwolnienie niektórych pracodawców

Ustawa zwalnia pewne kategorie pracodawców z obowiązku dokonywania wpłat na PFRON. Pierwszą są pracodawcy, którzy zatrudniają do 25 pracowników albo osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie przynajmniej 6%. Drugą kategorią są instytucje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, takie jak: domy pomocy społecznej, hospicja oraz jednostki organizacyjne zajmujące się wyłącznie rehabilitacją społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. Następną kategorią pracodawców zwolnionych z tego obowiązku są placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa oraz misje zagraniczne. Ostatnią kategorią są pracodawcy, których zakład znajduje się w stanie likwidacji, bądź wobec którego ogłoszono upadłość.

 opracowanie: mgr Klaudyna Sapała (15.01.2013)

Klaudyna Sapała - absolwentka Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK (2012 r. - praca magisterska na kierunku stosunki międzynarodowe „Stosunki niemiecko-rosyjskie od Helmuta Kohla do Angeli Merkel”, opiekun pracy dyplomowej prof. dr hab. Ralph Schattkowsky). Obecnie przygotowuje się na kierunku prawo do obrony pracy magisterskiej pt. „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku i w warunkach pracy chronionej” (promotor: prof. UMK dr hab. Grzegorz Goździewicz).