Sposoby rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych Sposoby rozwiązania umowy o pracę a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

  • Czy sposób rozwiązania umowy o pracę wpływa na możliwość zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i uzyskanie prawa do zasiłku?

Podstawa prawna

  • art. 75 ust. 1 pkt 2-3, art.75 ust.2 pkt 2-3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy

Sposób rozwiązania umowy o pracę nie wpływa na możliwość zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy, która pozwoli na uzyskanie statusu bezrobotnego odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej i spełniającej kryteria zawarte w ustawowej definicji bezrobotnego.

Oczekiwanie na nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Sposób rozwiązania umowy o pracę wpływana czas nabycia prawa do zasiłku, czyli na długość okresu oczekiwania na nabycie tego prawa.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Pracownik, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy/stosunek służbowy na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, prawo do zasiłku nabywa się po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Nabycie prawa do zasiłku  po upływie 7 dni od zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Pracownik, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy/stosunek służbowy za wypowiedzeniem, prawo do zasiłku nabywa się po upływie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pracownik, z którym wokresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy  rozwiązano z jego winy stosunek pracy/stosunek służbowego bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne), nabywa prawo do zasiłku po upływie180 dni  od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik, który rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 k.p. nabywa prawo do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta, lub z dniem wykonania pracy, na czas wykonania której umowa o pracę została zawarta

W oby przypadkach prawo do zasiłku nabywa się po upływie 7 dni od zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

 opracowanie: Natalia Grunwald (07.05.2013)

Natalia Grunwald. Studentka IV roku prawa stacjonarnego, członek i sekretarz Studenckiego Koła Prawa Pracy od 2012r., seminarzystka z prawa karnego, jej zainteresowania koncentrują się wokół prawa karnego, prawa pracy i publicznego prawa gospodarczego.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska