Pytania

 • Kiedy dopuszczalne jest rozwiązanie terminowej umowy o pracę za wypowiedzeniem?
 • Jakie są wymogi co do formy oraz treści oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu terminowej umowy o pracę?

Podstawa prawna

Rozwiązanie terminowej umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę zostało uregulowane w art. 30- 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Terminowe umowy o pracę:
 • umowa o pracę na czas określony (w tym umowa o pracę na zastępstwo),
 • umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy,
 • umowa o pracę na okres próbny.

 

Dopuszczalność rozwiązania za wypowiedzeniem terminowej umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Nie każda terminowa umowa o pracę może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem, jeżeli została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały dopuszczalność jest rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.).

Umowa o pracę na czas określony oraz umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy

Ponadto umowa na czas określony, bez względu na czas, na jaki została zawarta, oraz umowa na czas wykonywania określonej pracy mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, w tym zwolnień grupowych oraz zwolnień mniejszej liczby pracowników niż w przypadku zwolnień grupowych, jeżeli przyczyny niedotyczące pracowników stanowią wyłączny powód wypowiedzenia umowy o pracę (art. 5 ust. 7 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 411 § 2 k.p.).

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem (art. 30 § 2 k.p., zob. także: art. 32 § 1 pkt 1 k.p.).

 

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu terminowej umowy o pracę

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią, a więc z chwilą doręczenia. Od ustalenia chwili doręczenia rozpoczyna się bieg okresu wypowiedzenia*. Warto podkreślić, iż odmowa przyjęcia oświadczenia pracodawcy przez pracownika nie wywołuje skutków prawnych.

Pracodawca może za zgodą pracownika cofnąć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

* Długość okresu wypowiedzenia w przypadku terminowych umów o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli okres próby nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 dzień, gdy okres próby jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

W przypadku umowy na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, z kolei umowy o pracę na zastępstwo - 3 dni robocze.

W jakiej formie powinien złożyć pracodawca oświadczenie o wypowiedzeniu terminowej umowy o pracę?

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem powinno być złożone w formie pisemnej.  Może być to pismo w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jakie są wymogi co do treści oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu terminowej umowy o pracę?

Treść pisma, w którym pracodawca wypowiada terminową umowy o pracę, powinna obejmować:

 • oświadczenie wolio wypowiedzeniu zawartej umowy o pracę;
 • wskazanie długości okresu wypowiedzenia ;
 • wskazanie dnia ustania stosunku pracy;
 • pouczenieo przysługujących pracownikowi środkach prawnych, tj. prawie odwołania się do sądu pracy.

W przypadku terminowej umowy o pracę pracodawca nie jest zobowiązany do podania przyczyny  uzasadniającej rozwiązanie umowy. Obowiązek taki istnieje tylko w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Wypowiedzenie terminowej umowy o pracę przez pracodawcę bez podania przyczyny podlega ocenie co do zgodności z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa.

! O zamiarze wypowiedzenia terminowej umowy o pracę pracodawca nie jest zobowiązany zawiadamiać zakładowej organizacji związkowej, która reprezentuje pracownika.

 opracowanie: Emilia Czech (26.11.2012) Kierunek: prawo, rok studiów: IV, Seminarium: Postępowanie karne.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska