Pytanie

 • Do jakiego sądu należy złożyć wniosek z zakresu prawa pracy?

Wybór sądu

Należy w pierwszej kolejności zacząć od wybrania sądu. Owe jednostki możemy podzielić na dwa rodzaje:

 • właściwość miejscową (czyli w jakiej miejscowości należy złożyć pozew),
 • właściwość rzeczową (czy właściwy będzie sąd rejonowy, czy sąd okręgowy).

Właściwość miejscowa

Jeśli chodzi o powództwo w sprawach związanych z prawem pracy, czyli wszystkimi czynnościami prawnymi zachodzącymi pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, to zasadą ogólną jest to, iż wytoczyć sprawę będzie można przed sądem właściwości ogólnej pozwanego, lub przed sądem w którego okręgu praca jest, była lub miała być świadczona, bądź też przed sądem w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Przykład

Pracownik pracujący jako przedstawiciel handlowy dla jednej z wiodących firm informatycznych zatrudniony był w centrali spółki, czyli w Warszawie. Jeśli chodzi o wykonywanie obowiązków na tym stanowisku, to miały one miejsce w oddziale znajdującym się w Kaliszu. W związku z czym, pracownik ma prawo złożyć powództwo w Warszawskim sądzie albo w Kaliszu, gdzie pracownik wykonywał pracę na rzecz swojego pracodawcy.

Właściwość rzeczowa

Pokrzywdzony musi ponadto ustalić, czy do nadania biegu sprawie sądowej właściwy będzie sąd rejonowy czy sąd okręgowy.

Sąd okręgowy

Do sądu okręgowego skierować należy pozew o prawa niemajątkowe oraz prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł.

Sąd rejonowy

Do sądu rejnowego zgłasza się sprawy związane z:

 • prawem pracy, czyli:
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • o przywrócenie do pracy oraz przywrócenie poprzednich warunków pracy i płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia
  • o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 • karami porządkowymi oraz roszczenia z tym związane,
 • świadectwem pracy oraz roszczenia z tym związane.

 

Autor: SmakPracy.pl – oferty pracy, kariera (20.09.2012)