Pracownik jako twórca, czyli prawo autorskie w pracy Pracownik jako twórca, czyli prawo autorskie w pracy

Pytania

  • Jak regulowane jest prawo autorskie w ujęciu pracownika świadczącego pracę dla swojej firmy?
  • Czy dzieło jakie wykonał taki pracownik, przechodzi ze swoimi prawami na firmę zatrudniającą taką osobę?

Jeśli chodzi o powstanie utworu wykonanego przez pracownika w czasie jego pracy, zatrudnionego na umowę z pracodawcą, to tego

Podstawa prawna

Jeśli chodzi o powstanie utworu wykonanego przez pracownika w czasie jego pracy, zatrudnionego na umowę z pracodawcą, to tego rodzaju zależności są regulowane przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

Autorskie prawa majątkowe

U podstawy powyższej ustawy legło stwierdzenie, iż w momencie, gdy stosowna ustawa lub zawarta umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

Jak wynika z powyższego w przypadku gdy pracodawca i osoba zatrudniona nie postanowili inaczej, prawo do utworu pracowniczego przechodzi na zatrudniającego z chwilą jego otrzymania (wydania przez pracownika). Pozostając w zgodzie z przypisami prawa, pracownik musi wykonać dany utwór w trakcie pełnienia swoich obowiązków pracowniczych. Do momentu gdy dzieło nie zostanie ukończone i dostarczone pracodawcy, prawa majątkowe należą do autora dzieła. Należy tutaj zwrócić uwagę, że takie działanie będzie wynikało tylko z zatrudniania pracownika na umowę o pracę. Nie jest istotne, czy umowa o pracę jest na czas nieokreślony czy określony, istotne będzie wykonywanie dzieła na podstawie umowy o pracę.

Autor: SmakPracy.pl – oferty pracy, kariera (05.09.2012)