Prawne podstawy wolontariatu Prawne podstawy wolontariatu


Ustawa o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873), nowelizacja ustawy (Dziennik Ustaw z dnia 25 lutego 2010 r., nr 28 pozycja 146)

Najważniejsze uregulowania:

  • Wolontariuszem mogą być osoby pełnoletnie i niekaralne sądownie.
  • Placówka zobowiązana jest do wykupienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy muszą odbywać się pod nadzorem kierownika / opiekuna w danej placówce.
  • W sytuacji, gdy okres współpracy organizacji z wolontariuszem jest dłuższy niż 30 dni, instytucja musi zawarzeć z nim porozumienie o współpracy na piśmie. Jeżeli wolontariusz wyrazi życzenie, aby zawrzeć z nim porozumienie na piśmie, pomimo krótszego czasu pracy niż 30 dni, to organizacja ma obowiązek, aby takie porozumienie z wolontariuszem podpisać.
    • Umowa z wolontariuszem (plik DOC)
    • Umowa z wolontariuszem (plik PDF)

 

Jak zgodnie z prawem współpracowac z wolontariuszami

Praktyczny poradnik - komentarz do "Ustawy o wolontariacie" opracowany przez:

  • Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
  • Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor