Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Darii Stańczyk, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Data aktualizacji: 30.06.2014

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczyciel w przedszkolu

 

 

 

Opis stanowiska

Nauczyciel przedszkola to osoba posiadająca uprawnienia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze do pracy z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat.

 

Kategoria pracy:Edukacja/Szkolenia

 

Akty prawne regulujące zawód nauczyciela przedszkola:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (Dz. U. 2013.0.393)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz.U.09.50.400)

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, (tekst jednolity : Dz. U. 2006.97.674)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz. U. 2007, nr 83, poz. 562 z późn. zm.

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
- rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

- wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

- dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

- kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

- dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

- współpracować z rodzicami;

- znać podstawę programową dla szkoły podstawowej, głównie klasy pierwszej

 

Obowiązki:
- przeprowadzać analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym pójście dziecka do pierwszej klasy;

- systematycznie prowadzić dokumentację przedszkolną;

- prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentować te obserwacje

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Nauczyciel przedszkola jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Wymiar jego pracy z dziećmi 6 – letnimi wynosi 22 godziny tygodniowo, natomiast z dziećmi od 3 do 5 roku życia 25 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie jest zależne od poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego nauczyciela, a także od tego czy pracuje na zasadach zawartych w ustawie: Karta Nauczyciela, jeśli tak to minimalna wysokość jest corocznie określana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień01.09.2014 r.:

nauczyciel stażysta: od 1513 zł do 2265 zł

nauczyciel kontraktowy: od 1 548 złdo 2331 zł

nauczyciel mianowany: od 1724 zł do 2647 zł

nauczyciel dyplomowany: od 2006 zł do 3109 zł

http://prawopl.pl/edukacja/aktualno%C5%9Bci/nowe-prawo/11270-pensje-nauczycieli-w-roku-szkolnym-2014-2015-bez-zmian

Nauczyciele mogą dostawać do swojej pensji następujące dodatki:

Dodatek stażowy (za wysługę lat, należy się po czterech latach pracy, wynosi 1 proc. pensji za każdy przepracowany rok, do maks. 20% pensji)

Dodatek „wiejski” (za pracę w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, może być do 10 proc. pensji zasadniczej)

Dodatek motywacyjny (dodatki motywacyjne zależą od władz danego miasta pod opieką którego jest szkoła)

Dodatek  funkcyjny

Dodatek za pracą ponad godzinami pracy

Dodatek wakacyjny (dofinansowanie na wakacje 1000 zł)

Dodatek za każde dziecko (+400zł)

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Aby zajmować stanowisko nauczyciela przedszkola przyjmuje się, że należy ukończyć zakład kształcenia nauczycieli lub studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Wymagane kompetencje: wytrwałość i konsekwencja, komunikatywność, budowanie relacji, branie odpowiedzialności, zaangażowanie, kreatywność, uczenie i szkolenie, dążenie do rozwoju, praca zespołowa, elastyczność, asertywność, sumienność i dokładność, organizacja pracy oraz planowanie i koordynacja.

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

Możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach, studiach podyplomowych.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Centrum Edukacji Nauczycieli– Gdańsk i inne http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32:placowki-doskonalenia-nauczycieli&catid=16:instytucje-nadzorowane-przez-men&Itemid=41

 

Inne miejsca, w których można rozwijać kompetencje merytoryczne:Fundacja SZKOŁY POLSKIE, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

Możliwość awansu zawodowego według stopni:

1) nauczyciel stażysta;

2) nauczyciel kontraktowy;

3) nauczyciel mianowany;

4) nauczyciel dyplomowany.

Awans zawodowy nauczycieli regulują obecnie następujące akty prawne :

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień 1 marca 2013 r. kolejne uprawnienia zawodowe nauczyciel nabywa w następującym czasie:

nauczyciel stażysta: od chwili rozpoczęcia stażu

- w tym okresie nauczyciel musi m.in.: poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny

zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

 nauczyciel kontraktowy: po 9 miesiącach

- w tym okresie nauczyciel musi  m.in.: uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

nauczyciel mianowany:  co najmniej po 2 latach

- w tym okresie nauczyciel musim.in.: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
 w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

nauczyciel dyplomowany: co najmniej po roku

 

Nauczyciel przedszkola może ubiegać się o funkcję dyrektora przedszkola w drodze konkursu musi jednak posiadać 5-letni staż pracy w zawodzie w pełnym wymiarze godzin. Może również zostać doradcą metodycznym wychowania przedszkolnego lub wizytatorem w wydziale oświaty urzędu miasta lub gminy.

 

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Nauczyciel przedszkola może pracować w żłobkach, przedszkolach publicznych oraz niepublicznych w formie: przedszkoli prowadzonych przy fundacjach, stowarzyszeniach, przez siostry zakonne oraz przedszkolach prywatnych i zakładowych. Może również zdecydować się na rolę prywatnego korepetytora lubotworzyć własną firmę edukacyjną. Nauczyciel przedszkola może sam zorganizować przedszkole posiadając odpowiedni lokal, finanse oraz Statut Przedszkola zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty.Oferty pracy można znaleźć w Urzędach Pracy, biurach karier, na portalach internetowych, prasie, oraz w placówkach.