• W jakim terminie i w jaki sposób pracownik powinien dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie?

Podstawa prawna

  • art. 62 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
  • § 1 – 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.).

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

W razie zaistnienia przyczyn, które uniemożliwiają stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności oraz przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy (a w szczególności regulamin pracy obowiązujący u pracodawcy) nie określają sposobu zawiadamiania pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik może dokonać osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową. Jeżeli jako formę zawiadomienia wybrano drogę pocztową, za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego (§ 2 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, Dz. U. Nr 60, poz. 281ze zm.)

Zaświadczenie lekarskie jako dowód usprawiedliwiający nieobecność pracownika w pracy

Zwolnienie lekarskie to zaświadczenie wystawione przez lekarza. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy (§ 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, Dz. U. Nr 60, poz. 281ze zm.)

W jakim terminie pracownik powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie pracodawcy?

W myśl art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) pracownik (a zarazem ubezpieczony) powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie pracodawcy (a zarazem płatnikowi zasiłków) w ciągu siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Termin 7 dni, w jakim pracownik powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie, należy liczyć od dnia następnego po dniu otrzymania tego zwolnienia przez pracownika. Przyjmuje się, że pracownik otrzymał zaświadczenie w dniu jego wystawienia przez lekarza. W przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców należy takie zaświadczenie dostarczyć każdemu z nich. Lekarz na prośbę osoby zainteresowanej wystawi odpowiednią liczbę kopii, wpisując dane różnych pracodawców, gdyż należy to do jego obowiązków.

Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 20 ubezpieczonych, przekazuje zaświadczenie lekarskie niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez pracownika (art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).

Niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego w terminie - konsekwencje                                                     

Niedopełnienie obowiązku terminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego pracodawcy powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika (art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).

Sankcja w postaci obniżenia wysokości zasiłku chorobowego o 25% nie zostanie zastosowana w przypadku nieterminowego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, jeżeli czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby trwa krócej niż osiem dni. 

 opracowanie: Adrian Rzeczyca (15.11.2012)

Adrian Rzeczyca. Student V roku stacjonarnych studiów prawniczych. Od marca 2012 Prezes Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy. Uczestnik seminarium magisterskiego z prawa pracy, prowadzonego przez Pana prof. Grzegorza Goździewicza. Przygotowywana praca magisterska pt. Obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Od sierpnia 2012 praktykant w kancelarii Radcy Prawnego, w związku z zamiarem zdawania egzaminu na aplikacją radcowską we wrześniu 2013 roku.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska