Pytania

 • Co to jest czas pracy?
 • Jakie przerwy w świadczeniu pracy są wliczane do czasu pracy?

Podstawa prawna

Art. 128 § 1, art.134, art. 145 § 1, art. 187, 202 § 3¹ Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Pojęcie czasu pracy

Przepis art. 128 § 1 k.p. stanowi, że czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do świadczenia pracy.

*,,Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy obejmuje zarówno rzeczywiste wykonywanie pracy, jak i pozostawanie w dyspozycji w ścisłym tego słowa znaczeniu, to jest oczekiwanie na wykonywanie pracy (np. przydział pracy, pojawienie się klienta). Oczekiwanie to jest identycznie traktowane w zakresie regulacji czasu pracy jak rzeczywiste wykonywanie pracy. W obu przypadkach bowiem pracownik poświęca swój czas pracodawcy. Stan ten polega na faktycznej gotowości pracownika do świadczenia pracy w miejscu wyznaczonym do jej wykonywania i na możliwości wydania mu poleceń przez przełożonych” (L. Florek, Prawo pracy, wyd. 14, Warszawa 2012, s. 167).

Przerwy w świadczeniu pracy wliczane do czasu pracy

 • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosico najmniej 6 godzin, pracownikowi przysługuje co najmniej 15-minutowa przerwa.
 • Przerwy dla pracowników zatrudnionychw warunkach szczególnie uciążliwych lubszczególnie szkodliwych dla zdrowia.
 • Przerwy w przypadkupracy monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie.
 • Przerwy na karmienie dziecka piersią:
  • dwie półgodzinne przerwy dla pracownickarmiących dziecko piersią (mogą być udzielone łącznie),
  • w przypadku karmieniawięcej niż jednego dziecka dwie przerwy po 45 minut każda (mogą być udzielone łącznie),
  • jedna przerwa na karmienie, jeżeliczas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie.
 • Jeżelidobowy wymiar czasu pracy młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowegojest dłuższy niż 4,5 godziny, obowiązek wprowadzenia30 minutowej przerwy.

 opracowanie: Natalia Grunwald (09.2013) studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,seminarzystka z prawa karnego, zainteresowania naukowe: prawo karne, prawo pracy, prawo gospodarcze, członek i sekretarz Studenckiego Koła Prawa Pracy od 2012 r.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska