Podstawa prawna

Problematyka czasu pracy osób niepełnosprawnych uregulowana została w art. 15 – 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 214, poz. 1407 ze zm., dalej jako u.r.z.s.) oraz w przepisach działu szóstego ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo (art. 15 ust. 1 u.r.z.s.). Dotyczy to wszystkich niepełnosprawnych pracowników bez względu na stopień niepełnosprawności.  

Jednakże pracownik zaliczony do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będzie mógł korzystać ze skróconej normy czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) w sytuacji, gdy przedstawi pracodawcy zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, wydane przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub też w razie jego braku – przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną (art. 15 ust. 2 u.r.z.s.). Na badania powinni być kierowani pracownicy, którzy wystąpią z takim wnioskiem. Koszty badań zawsze ponosi pracodawca. Należy jednak pamiętać, że skrócona norma czasu pracy będzie obowiązywać dopiero od dnia przedstawienia powyższego zaświadczenia (art. 15 ust. 2a u.r.z.s.).

Stosowanie skróconej normy czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości (art. 18 ust.1 u.r.z.s.).

Przerwy wliczane do czasu pracy

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i wliczamy go do czasu pracy (art. 17 u.r.z.s.). Przerwa ta przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu niezależnie od 15-minutowej przerwy, o której mowa w art. 134 ustawy kodeks pracy.

Czy osoby niepełnosprawne można zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej?

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 3 u.r.z.s.). Jednak przepisy regulujące wymiar czasu pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zakaz zatrudniania w porze nocnej i godzinach nadliczbowych nie mają zastosowania w dwóch przypadkach:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz,
  • gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku, lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 u.r.z.s.).

 opracowanie: Agnieszka Theil (30.11.2012) Kierunek: prawo, rok studiów: IV, seminarium: Postępowanie cywilne. Od 2012 roku jest członkiem Studenckiego Koła Prawa Pracy, w którym pełni funckję Wiceprezesa.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska