Web Content Display Web Content Display

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Natalii Paukszto, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Web Content Display Web Content Display

Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

 

 

Opis stanowiska

Wychowawca w placówce opiekuńczo - wychowawczej to osoba sprawująca całodobową opiekę nad dziećmi oraz młodzieżą przybywającą w placówce. Wychowawca wypełnia zadania zawarte w indywidualnym planie pracy. Na jednego wychowawcę w placówce przypada nie więcej niż osiem dzieci.

 

Kategoria pracy:Edukacja/Szkolenia

 

Akty prawne regulujące pracę wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowawczej:

  •  RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz. U. z dnia 29 września 2000 r.)
  • RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 26 września 2000 r.)

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
- poznanie potrzeb dziecka;

- wykonywanie czynności zgodnie z potrzebami podopiecznych;

- zapewnienie opieki wychowankom;

- wychowywanie dzieci;

- kształtowanie zasad, wartości u podopiecznych;

- stworzenie domowej atmosfery w placówce;

- czynności pielęgnacje;

- podawanie posiłków;

- odprowadzanie dzieci do szkoły oraz odbieranie ich;

- pomoc w odrabianiu lekcji;

- organizacja czasu wolnego w placówce;

- współdziałanie z rodziną wychowanka;

- kontakt z nauczycielami podopiecznych;

- przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia;

- opracowanie indywidualnego planu pracy;

- prowadzenie karty pobytu dziecka.

 

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Wychowawca w placówce jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Praca jest trzyzmianowa, siedem dni w tygodniu, obowiązuje również w święta.

Rynkowe zarobki na stanowisku wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zawierają się w przedziale od 1600 PLN do 2100 PLN.

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Aby zajmować stanowisko wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej należy skończyć specjalizacje, takie jak: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie.

Wymagane predyspozycje i kompetencje:

empatia, tolerancja, cierpliwość, czujność, wytrwałość i konsekwencja, opiekuńczość, wrażliwość oraz znajomość psychologii.

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

Szkolenia:

- Zajęcia wychowawcze i profilaktycznych „Spójrz Inaczej”;

- Terapia Dzieci i Młodzieży Z alkoholowym Zespołem Płodowym FAS/FAE;

- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców;

- Dysleksja;

- Kwezjologia Edukacyjna;

- Nieradzenie sobie ze złością – źródłem agresji;

- Arteterapię.

Kursy:

- kurs kwalifikacyjny – wychowanie do życia w rodzinie;

- terapia pedagogiczna;

- socjoterapia;

- kurs pilotów wycieczek, kolonii dla dzieci i młodzieży

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

 

Możliwość zatrudnienia w charakterze wychowawcy w instytucjach pomocy społecznej, świetlicy środowiskowej, internacie oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Nauczyciele zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mogą przystąpić do awansu zawodowego na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393), ale procedura tego awansu może być prowadzana do dnia 1 stycznia 2014 r. Po tej dacie bowiem osoby te staną się pracownikami samorządowymi.

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Typowe miejsce pracy to placówka opiekuńczo – wychowawcza typu: socjalizacyjnego,interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego.