Web Content Display Web Content Display

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Małgorzaty Henryki Wrońskiej, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Web Content Display Web Content Display

Socjoterapeuta

 

 

 

Opis stanowiska

Socjoterapeuta to osoba powołana do sprawowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnych sytuacjach, to dorosły, który zdecydował się pracować wśród dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, najczęściej wychowujących się w rodzinach problemowych, dysfunkcyjnych, przeżywających różnego rodzaju trudności.

 

Kategoria pracy:Edukacja/Szkolenia

 

Akty prawne regulujące zawód socjoterapeuty:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz.U.2004 Nr178, poz.1833)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (Dz. U. Nr 48, poz. 248)

·         Rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
-zadania ogólnoszkolne,

-profilaktyka wychowawcza,

-praca korekcyjno-wychowawcza,

-indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

-grupowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Obowiązki:
-prowadzenie dziennika pracy,

- sporządzanie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wychowawczej,

-docieranie do dzieci i młodzieży wykazujących niepożądane społeczne zachowania oraz pomoc im

 

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Socjoterapeuta jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Wymiar pracy jego godzin jest zależy od placówki, w której podejmuje swoją działalność, to samo również odnosi się do wynagrodzenia. Mediana zarobków wynosi: 1 610 zł.

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Aby zajmować stanowisko socjoterapeuty przyjmuje się, że należy skończyć specjalizacje, takie jak: pedagogika resocjalizacyjna lub socjoterapia, oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne, lub ukończyć studia na dowolnym kierunku i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny resocjalizacji lub socjoterapii, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub ukończyć zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia, lub ukończyć zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii. Wymagane predyspozycje i kompetencje: komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność emocjonalna, empatia, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, dążenie do rozwoju, praca w zespole, zaangażowanie, branie odpowiedzialności, budowanie relacji.

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

 

Możliwość udziału w warsztatach, kursach, studiach podyplomowych.

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Typowe miejsca pracy: szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo- wychowawcze, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, świetlice środowiskowe
i socjoterapeutyczne.