Kontakt

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności"

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Mohna 50/8, 87-100 Toruń

Adres biura:
ul. Podmurna 4-6, I piętro (Dwór Mieszczański)

kontakt:
e-mail: pracowniaroznorodnosci@gmail.com

kontakt - wolontariat:
e-mail: karolina.orcholska@gmail.com

Profil działalności
  • kulturalno-społeczny
Obszary działalności
  • pomoc prawna
  • ochrona praw
  • edukacja
Misja organizacji


Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

1)     działania na rzecz prawnej i rzeczywistej równości osób, bez względu na ich orientację seksualną, tożsamość seksualną, płeć oraz płeć społeczną (a w przypadku wielokrotnej dyskryminacji tych osób - także z uwagi wiek, niepełnosprawność oraz pochodzenie społeczne), w szczególności:

a)     upublicznienie dyskusji na temat problemów lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer,

b)    kształtowanie postaw akceptacji oraz przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer,

c)     zwiększenie reprezentacji społecznej lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer,

d)    kształtowanie pozytywnej tożsamości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer,

e)     eliminacja nierównego traktowania lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer przez polskie prawo (dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, tożsamość seksualną, płeć oraz płeć społeczną),

f)     walka z dyskryminacją lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer i przeciwdziałanie przejawom homofobii, bifobii i transfobii w społeczeństwie,

g)    przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy fizycznej i psychicznej na tle orientacji seksualnej, tożsamości seksualnej, płci oraz płci społecznej;

2)     propagowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości seksualnych, identyfikacji płciowych oraz płci społecznych;

3)     wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antydyskryminacyjnego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji;

4)     propagowanie wiedzy o zdrowiu seksualnym, w tym o chorobach przenoszonych drogą płciową, w szczególności o drogach zakażenia HIV/AIDS.

Komu pomagamy?
  • lesbijki
  • geje
  • osoby biseksualne
  • osoby transpłciowe
  • osoby queer
Jak pomagamy?


SPR weryfikuje otrzymywane oraz zauważone przez siebie zgłoszenia przejawów homofobii (sensu largo – jako dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową) i – w przypadku potwierdzenia homofobii – podejmuje działania: wzywa daną osobę lub instytucję do zaprzestania, do naprawienia wyrządzonej krzywdy, do przeprosin etc. SPR korzysta w pierwszym rzędzie ze środków pozaprawnych. Gdy środki pozaprawne nie skutkują, SPR korzysta ze środków prawnych, wytaczając powództwa, składając prywatne akty oskarżenia, przystępując do toczących się postępowań sądowych, formułując opinie na użytek sądu a także zapewniając wsparcie merytoryczne w postępowaniach, w których nie może być stroną. Powyższa działalność ma charakter ciągły i stały.

SPR przygotowuje i popiera działania na rzecz zmiany obowiązującego prawa: w zakresie przestępstw z nienawiści (projekt nowelizacji kodeksu karnego rozpatrywany przez sejm kadencji 2007-2011, prace przerwane ze względu na dyskontynuację), w zakresie związków partnerskich (projekt ustawy, wokół którego prowadzono kampanię „Miłość Nie Wyklucza") a ostatnio – w zakresie prac pacjenta. W ramach działań w tym zakresie SPR zorganizowało w maju 2011 roku konferencję naukową „Przestępstwa z nienawiści w Polsce" na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

SPR przygotowuje i prowadzi akcje w przestrzeni publicznej, których celem jest zwrócenie uwagi na obecność osób LGBTQ w społeczeństwie oraz na ich problemy; do akcji tych należą happeningi (np. doroczny Dzień Milczenia) oraz akcje wykorzystujące ulotki i inne nośniki (np. akcja billboardowa „Homofobia? SPRawdzamy!" ze stycznia 2011 roku).

W ramach działań edukacyjnych SPR m.in. organizuje tzw. Żywe Biblioteki, pozwalające na kontakt nie tylko z osobami LGBTQ, ale też z osobami należącymi do mniejszości narodowych, etnicznych i rasowych oraz do innych grup społecznych postrzeganych przez pryzmat stereotypów.

Poszukiwani wolontariusze
Zasady współpracy z wolontariuszami


Wolontariat nie wymaga członkostwa w SPR.

Zakres obowiązków w ramach wolontariatu, w tym dyspozycyjność, określamy indywidualnie w umowie zawieranej z osobą, z której korzystamy w ramach wolontariatu. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania za wypowiedzeniem (okres wypowiedzenia do ustalenia, jednak nie krótszy niż 14 dni) i rozwiązania bez wypowiedzenia (w przypadku rażącego naruszenia obowiązków umownych przez jedną ze stron).