Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Marty Katarzyny Pszczoły, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Pracownik socjalny

 

 

 

Opis stanowiska

Pracownik socjalny to osoba powołana do niesienia szeroko rozumianej pomocy potrzebującym. Podejmuje działania aktywizujące klientów, prowadzi do ich usamodzielnienia się
i readaptacji społecznej. Pracuje opierając się na metodach profesjonalnej pracy socjalnej będącą odrębną dyscypliną.

 

Kategoria pracy: Opieka społeczna

 

Akty prawne regulujące zawód pracownika socjalnego:

·         Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz.158)

·         Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia
w kolegiach pracowników służb społecznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 62, poz.555)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego
i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 230, poz.1542)

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji
 w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486).

·         Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081).

·         Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz.658)

·         Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458
z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
- dokonywanie analizy i oceny zjawisk

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- świadczenie pracy socjalnej

- współpraca z gronem specjalistów w celach prewencyjnych

- tworzenie lokalnych i regionalnych programów pomocy społecznej

 

Obowiązki:
- zachowywanie w tajemnicy pozyskanych informacji

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych

- kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy

 

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Pracownik socjalny jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Pracuje na terenie instytucji lub w terenie. Mediana zarobków pracownika socjalnego to 1900zł.

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Pracownikiem socjalnym może zostać osoba, która:

- posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

- ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub

- do końca 2013 roku ukończyła studia na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Wymagane predyspozycje i kompetencje: budowanie relacji (empatia), komunikatywność, mobilizowanie innych, branie odpowiedzialności, odporność na stres, asertywność, wytrwałość i konsekwencja, organizacja pracy, uczenie i szkolenie, praca zespołowa

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

- I i II stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej

- uczestnictwo w kursach tematycznych (TSR, mediacja, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu itp.)

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

 Stopnie awansu zawodowego:

- stażysta pracy socjalnej

- pracownik socjalny

- starszy pracownik socjalny

- specjalista pracy socjalnej

- starszy specjalista pracy socjalnej

- główny specjalista pracy socjalnej

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Miejsce zatrudnienia:

jednostki organizacyjne pomocy społecznej tj.

- PCPR (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie)

- MOPS (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej)

- GOPS (Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej)

- DPS (Domy Pomocy Społecznej)

- ROPS (Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej)

- placówki opiekuńczo-wychowawcze

- ośrodki wsparcia

- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

- ośrodki interwencji kryzysowej

- placówki specjalistycznego poradnictwa