Model Kompetencji Zawodowych (MKZ) Model Kompetencji Zawodowych (MKZ)

Co to są kompetencje zawodowe?

Kompetencje to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postaw – zdolności, predyspozycje osobowościowe, psychospołeczne oraz poznawcze. Odpowiednio ukształtowane kompetencje zawodowe pozwalają pracownikom realizować zadania zawodowe na wymaganym poziomie.

Najogólniej mówiąc kompetencje zawodowe można podzielić na:

  • Kompetencje osobowościowe – związane z indywidualną realizacją zadań, które mają wpływ na ogólną jakość ich wykonania (szybkość, sumienność, adekwatność).
    • Np. zarządzanie czasem, myślenie analityczne, sumienność i dokładność.
  • Kompetencje społeczne – związane z kontaktem z innymi ludźmi, które decydują o skuteczności współpracy, porozumiewania się i wywierania wpływu na innych.
    • Np. komunikatywność, asertywność, budowanie relacji.

Istnieją również bardziej złożone typologie kompetencji zorganizowane w ramach modeli kompetencyjnych.

Co to jest model kompetencyjny?

Model kompetencyjny to zbiór kompetencji szczególnie istotnych dla funkcjonowania danej firmy lub organizacji, która go wypracowała i stosuje. Modele kompetencyjne różnych firm mogą różnić się między sobą doborem kompetencji kluczowych, jednak zasada ich funkcjonowania pozostaje taka sama.

Istnieje „pula kompetencji ogólnych" szczególnie cenionych w firmie, które powinien posiadać i rozwijać każdy pracownik (profil idealnego pracownika). Funkcjonują również opisy kompetencyjne poszczególnych miejsc pracy w firmie. Opisy takie zawierają kilka najważniejszych kompetencji niezbędnych do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Opisy kompetencyjne podobnych stanowisk w różnych firmach będą zbliżone.

Model Kompetencji Zawodowych na UMK w Toruniu

Biuro Karier UMK, w ramach projektu Kompetencje Dla Przyszłości współfinansowanego ze środków EFS, wypracowało własny Model Kompetencji Zawodowych (MKZ). Model ten służy opisowi stanowisk pracy za pomocą kompetencji oraz odkrywaniu/badaniu potencjału kompetencyjnego studentów i absolwentów.

Model został stworzony głównie w odniesieniu do osób z kierunków ścisłych, jest jednak na tyle pojemny i uniwersalny, że mogą się nim posługiwać również pracodawcy zatrudniający pracowników z innych kierunków, w różnych branżach.

Model Kompetencji Zawodowych składa się z sześciu podstawowych grup kompetencji określających:

Do czego służy model kompetencyjny pracodawcom?

Model kompetencyjny służy kompleksowej ocenie kompetencji kandydatów do pracy. Podczas procesu rekrutacyjnego oceniane są kompetencje zawodowe kandydatów i ich zgodność z wymaganiami stanowiska oraz z polityką firmy.

Modele kompetencyjne wykorzystywane są również w wielu obszarach zarządzania: np. budowaniu zespołu, stawianiu celów, określaniu wymagań, planowaniu awansów, inspirowaniu i motywowaniu, kontrolowaniu, ocenie okresowej, rozwijaniu umiejętności pracowników.

Do czego służy model kompetencyjny kandydatom do pracy?

Znajomość kompetencyjnych opisów stanowisk umożliwia potencjalnym kandydatom do pracy:

  • znalezienie stanowisk pracy dopasowanych kompetencyjnie,
  • analizę wymagań pracodawców dotyczących pożądanych kompetencji, zapotrzebowania na kompetencje miękkie w różnych branżach, zawodach, stanowiskach,
  • opracowanie planu rozwoju kompetencji pożądanych przez pracodawców na określonych stanowiskach,
  • wytyczenie ścieżek rozwoju zawodowego uwzględniających rozwój kompetencji szczególnie przydatnych na rynku pracy.

 


opracowanie: Anna Bielawiec-Osińska (16.07.2012)