Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

Pytanie

Jakie są wymogi co do formy, treści i trybu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę?

Podstawa prawna

art. 30§1pkt 1 -3, art. 30§3-5,  art. 32§1pkt 3 ,  art. 32§2, art. 36 k.p.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony

Forma oświadczenia

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinno nastąpić na piśmie (art. 30§3 k.p.).

Treść oświadczenia

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (art. 30§4 k.p.). Ponadto oświadczenie to powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy (art. 30§5 k.p.).

Tryb [związkowa kontrola wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę]

 1. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

  art. 38§1 k.p.: „O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy”.
   
 2. Zastrzeżenia

  art. 38§2 k.p.:„Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia”. 
   
 3. Decyzja pracodawcy w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

  art. 38§5 k.p.: „Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia”.

 opracowanie: Katarzyna Rzeplińska (03.01.2013) prawo – V rok, seminarium magisterskie: prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, temat pracy magisterskiej: „ Kierownictwo pracodawcy w procesie pracy”.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska