Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa) Umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa)

Czy w sytuacji, gdy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe istnieje obowiązek zawarcia umowy?

Podstawa prawna

Kodeks Pracy art. 103 4.

Obowiązek zawarcia umowy

Pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy w myśl art. 1034 §3kp, jeżeli planuje pozostawić pracownika w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W razie braku umowy szkoleniowej - bez względu na formę jej zawarcia, nie może on żądać od pracownika dalszego świadczenia pracy (E. Suknarowska-Drzewiecka, P. Wojciechowski, Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych pracowników., Warszawa 2012, s. 36). Z drugiej strony umowa daje gwarancję pracodawcy, że pracownik po zakończeniu szkolenia czy kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe na mocy art. 1031 kp, pozostanie w zatrudnieniu (M. Raczkowski, [w:] Kodeks pracy. Komentarz., M. Gersdorf, M. Raczkowski, K. Rączka, Warszawa 2012, s. 610).

Forma umowy dotyczącej ponoszenia kwalifikacji zawodowych

Umowę dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawiera się na piśmie (art. 1034§1 zd. 2 kp). Forma pisemna jest w tym przypadku zastrzeżona dla celów dowodowych (szerzej na temat formy umowy dotyczącej podnoszenia kwalifikacji zawodowych zob. E. Maniewska, Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ,,Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 11, s. 24).

Treść umowy szkoleniowej

Przepisy kodeksu pracy nie wymieniają elementów, z jakich powinna składać się umowa szkoleniowa, a jedynie wprowadzają ogólne zastrzeżenie w art. 1034 §2 kp, że nie może ona zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego działu. Warto wskazać przykładowe składniki treści  umowy szkoleniowej:

  • obowiązek odpracowania,
  • świadczenia dodatkowe (art. 1033 kp, np.: zwrot kosztów za przejazd),
  • sposób udzielania urlopu szkoleniowego,
  • uzależnienie finansowania dokształcania od pozytywnych wyników w nauce,
  • nałożenie na pracownika obowiązku przedstawiania zaświadczeń o wynikach, planu zajęć itp.

Obowiązek odpracowania może trwać maksymalnie 3 lata, od zakończenia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, chyba że pracownik nadal się dokształca, to wówczas ulegnie on wydłużeniu. (E. Suknarowska-Drzewiecka, P. Wojciechowski, Podnoszenie..., s. 36.)

Zastosowanie i znaczenie umowy szkoleniowej

Podsumowując, z punku widzenia pracownika umowa dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych stanowi głównie gwarancję udzielenia mu świadczeń dodatkowych – prawo do świadczeń podstawowych ma bez względu na umowę. Z kolei z punktu widzenia pracodawcy nakłada ona na pracownika obowiązek pracy po skończonym kursie czy szkoleniu (M. Raczkowski, [w:] Kodeks..., jw., s. 610).

 opracowanie: mgr Kinga Cichocka (29.12.2012) Magisterium z administracji (2011/2012), praca magisterska pt.: "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników" pod kierunkiem prof. Grzegorza Goździewicza. | Kierunek: prawo, rok studiów: IV, seminarium: Prawo Pracy, praca magisterska pt.: "Rozwiązywanie sporów o roszczenia pracownicze ze stosunku pracy".

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska