Kiedy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony może zostać skrócony?

Podstawa prawna

  • art. 36¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 1998 r. Nr 21, poz. 94z poźn. zm.),

Przepis art. 36¹§1 k.p. stanowi, że pracodawca może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników.

Przesłanki skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia

W art. 36¹§1 k.p. zostały określone przesłanki skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powodem do skrócenia okresu wypowiedzenie może być ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy. Do skrócenia okresu wypowiedzenia może dojść także z innych przyczyn niedotyczących pracowników, np. zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi lub technologicznymi, jak również wówczas, gdy zmiany następują w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego.

Kto decyduje o skróceniu okresu wypowiedzenia?

O potrzebie skrócenia okresu wypowiedzenia decyduje pracodawca. On też podejmuje decyzję, czy skrócić okres wypowiedzenia o dwa miesiące, miesiąc czy dwa tygodnie. Maksymalny okres, o który pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia, to dwa miesiące. Oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia powinno być złożone wraz z oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Odszkodowanie przysługujące pracownikowi

Pracodawca, skracając trzymiesięczny okres wypowiedzenia, powinien pracownikowi wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 36¹§1 zd. 2 k.p.). Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia (art. 36¹§2 k.p.).

 opracowanie: Adrian Rzeczyca (05.12.2012)

Adrian Rzeczyca. Student V roku stacjonarnych studiów prawniczych. Od marca 2012 Prezes Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy. Uczestnik seminarium magisterskiego z prawa pracy, prowadzonego przez Pana prof. Grzegorza Goździewicza. Przygotowywana praca magisterska pt. Obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Od sierpnia 2012 praktykant w kancelarii Radcy Prawnego, w związku z zamiarem zdawania egzaminu na aplikacją radcowską we wrześniu 2013 roku.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska