Umowa o pracę rozwiązuje się:

 1. na mocy porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 4. z upływem czasu, na który była zawarta,
 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

 • Okres wypowiedzenia przy umowie na okres próbny zgodnie z art. 34 k.pl. wynosi:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące;
 • Okres wypowiedzenia przy umowie na czas określony wynosi:
  • 2 tygodnie, jeśli została zawarta umowa na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  • Strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy;
 • Okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na czas wykonania określonej pracy wynosi:
  • 2 tygodnie, tylko w razie:

§  Ogłoszenia upadłości bądź likwidacji firmy;

§  Redukcji etatów (z przyczyn niezależnych od pracownika) u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników;

 • Okres wypowiedzenia przy umowie zawartej na zastępstwo zgodnie z art. 33ˡ k.p. wynosi:
  • 3 dni robocze;
 • Okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony wynosi:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie z którą się rozstaje krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie z którą się rozstaje co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli  pracownik był zatrudniony w firmie z którą się rozstaje co najmniej 3 lata;

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład 1:

Jeżeli pracodawca wypowiedział dnia 16 marca umowę o pracę na czas nieokreślony trwającą np. 2 lata, wówczas jego  miesięczny okres wypowiedzenia będzie biegł od 1kwietnia i upłynie ostatniego dnia miesiąca, czyli 30 kwietnia.

Przykład 2:

Jeżeli pracodawca wypowiedział w środę dnia 14 marca umowę o pracę na czas określony, wówczas jego 2-tygodniowy okres wypowiedzenia upłynie w sobotę dnia 31 marca.

Zgodnie z art. 39 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Pracodawca nie może wypowiedzieć angażu pracownikowi w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Opracowanie: Magdalena Rejnsz (02.04.2012)