Pytanie

  • Z czyjej inicjatywy i w jaki sposób można rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych dodatkowym czasem wolnym?

Podstawa prawna

Zagadnienia z prawa pracy poruszone w niniejszym opracowaniu uregulowane są przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), a w szczególności w 1512 k.p.

Udzielanie czasu wolnego na pisemny wniosek pracownika

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy (art. 1512 § 1 k.p.). Wymiar czasu wolnego powinien być równy wymiarowi pracy świadczonej w godzinach nadliczbowych. Bez zgody pracownika pracodawca nie może udzielić innego dnia wolnego niż wskazany przez pracownika Przyjmuje się, że czas wolny nie musi być udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym świadczona była praca w godzinach nadliczbowych. Pracodawca nie jest związany wnioskiem i może go nie uwzględnić.

Udzielanie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy

Udzielenie czasu wolnego może nastąpić także bez wniosku pracownika. W tej sytuacji pracodawca udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Wymiar udzielonego czasu wolnego powinien być o połowę wyższy niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Taka rekompensata nie może jednak spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (art. 1512 § 2 k.p.). Jeżeli pracodawca do końca okresu rozliczeniowego nie udzieli czasu wolnego, to jest obowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, chyba że uzgodni udzielenie tego czasu w późniejszym terminie na pisemny wniosek pracownika.

Bez względu na to, czy rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych nastąpiła na pisemny wniosek pracownika czy z inicjatywy pracodawcy, pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 3 k.p.).

 opracowanie: Agnieszka Szerszeń (01.2013) Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od marca 2012 r.  członek Studenckiego Koła Prawa Pracy, w którym pełni funkcję Wiceprezesa.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska