Zawód Pośrednik nieruchomości

Wywiad z pośrednikiem Ewą Tarkowską

Ewa Tarkowska pracuje w zawodzie pośrednika w obrocie nieruchomościami od 2001 r.

W 2001 r. odbyła kurs przygotowawczy do zawodu, w 2004 r. warsztaty przy Centrum Szkoleń w Toruniu pod nadzorem licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami, a 24 października 2008 r. uzyskała licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną przez Ministra Infrastruktury, Cezarego Grabarczyka (nr licencji 9724).

Pani Ewa ukończyła szereg szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, z zakresu prawa budowlanego i innych m.in. szkolenia:

 • „Ustanowienie, zniesienie i ograniczenie służebności na nieruchomości w praktyce” (06.12.2012)
 • „Zbycie nieruchomości zadłużonych” (03.10.2012)
 • „Treść i charakter umowy przedwstępnej” (26.10.2011)
 • „Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne nieruchomości pośrednika i sprzedającego” (04.10.2011)
 • „Najnowsze orzecznictwo sądów dotyczące działalności zawodowej i zawieranych umów, niedozwolone klauzule umowne” (20.10.2010)
 • „Bądź profesjonalistą w każdej dziedzinie związanej z nieruchomościami - rynek kredytów hipotecznych” (18.08.2009)
 • „Prawo spółdzielcze” (22.10.2009)

Obecnie, od pięciu lat pani Ewa pracuje w zgranym zespole w biurze pośrednictwa nieruchomości Art‑Centrum Nieruchomości w Toruniu. Biuro prowadzi działalność o zasięgu wojewódzkim i współpracujące z biurami o tej samej nazwie w Inowrocławiu i Bydgoszczy.

KANDYDACI DO ZAWODU

Kto może zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami?

Wymogi formalne

Wymogi formalne dotyczące wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w ostatnim czasie uległy znaczącej zmianie. Dnia 9 lipca 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym zmianie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami regulującej zasady świadczenia usług i wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami. Zmiany te będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Do tej pory, zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, pośrednikiem nieruchomości uprawnionym do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obronie nieruchomościami mogła zostać każda osoba fizyczna, która nabyła licencję zawodową. O nadanie takiej licencji mogła ubiegać się osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,
 • posiada wyższe wykształcenie
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa nieruchomościami.

Obowiązkiem ukończenia studiów podyplomowych nie były objęte osoby, które ukończyły studia wyższe, których program uwzględniał co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (stwierdzenie spełnienia minimalnych wymogów następuje na podstawie zaświadczenia uczelni). Czynności należące do obowiązków pośrednika mogły także wykonywać osoby nieposiadające licencji zawodowej pośrednika nieruchomości. Osoby te musiały jednak działać pod nadzorem pośrednika posiadającego licencję zawodową i na jego odpowiedzialność.

Ustawa deregulacyjna całkowicie likwiduje licencję pośrednika nieruchomości oraz znosi wymogi wyższego wykształcenia, studiów podyplomowych i praktyki zawodowej w zakresie pośrednictwa nieruchomości.Jedynymi wymogami wpisu do rejestru pozostały pełna zdolność do czynności prawnych, posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (w tym również umieszczenie tej informacji w zawieranych umowach pośrednictwa) oraz niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw, tj. za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Preferowane kierunki studiów

Nie istnieją odgórne wskazania dot. kierunków, które powinna ukończyć osoba chcąca zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. W praktyce jednak najczęściej zawód ten wykonują absolwenci administracji, prawa, ekonomii, zarządzania. Wiąże się to z dobrym przygotowaniem merytorycznym kandydata do zawodu po tych kierunkach.

Predyspozycje do pracy w zawodzie

Praca pośrednika w obrocie nieruchomościami to przede wszystkim praca z ludźmi. Dlatego też osoba chcąca dobrze wykonywać ten zawód powinna być otwarta, komunikatywna, posiadać przyjazne usposobienie i łatwo nawiązywać kontakty z ludźmi. Ważna jest kreatywność, a także znajomość podstaw psychologii, co w kontaktach z klientem pozwala na rozpoznanie jego potrzeb, zbudowanie zaufania i stworzenie podstaw do trwałej relacji i współpracy. Pośrednik powinien również posiadać wysoką kulturę osobistą.

Praca pośrednika jest pracą samodzielną i indywidualną, dlatego powinien on potrafić sprawnie zarządzać sobą i swoim czasem oraz samodzielnie organizować sobie pracę, co oznacza, że bardzo liczy się także samodyscyplina i umiejętność motywowania samego siebie.

Niezwykle ważną cechą jest także odporność na stres, ponieważ pośrednik niejednokrotnie musi sprostać problemom wynikającym z sytuacji życiowej swoich klientów.

Pośrednik nieruchomości musi być także osobą dyspozycyjną, ponieważ jego czas pracy zależy głównie od klientów.

Osoba, która nie posiada ww. wymienionych kompetencji zawodowych nie sprawdzi się w efektywnym wykonywaniu zawodu pośrednika.

Wiedza pośrednika nieruchomościami

Profesjonalny pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien znać podstawy prawa. W szczególności powinien znać ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz posiadać wiedzę z zakresu prawa budowlanego, podatkowego, spadkowego, rachunkowego, cywilnego, bankowego, ubezpieczeń, notarialnego, wieczystoksięgowego i hipotecznego. Pośrednik musi opanować zarówno zagadnienia prawne jak i ekonomiczne i finansowe.

Regulacje dot. wykonywania zawodu pośrednika

Osoba wykonująca zawód pośrednika musi stosować się do Standardów Zawodowych Pośredników w obrocie nieruchomościami, które stanowią reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu pośrednika. (Standardy Zawodowe zostały uzgodnione z Ministrem Infrastruktury i przyjęte przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 17 stycznia 2009 r., załącznik do Komunikatu Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami, Dz. Urz. Ministra Infrastruktury nr 3 poz. 14 z dnia 23 kwietnia 2009 r.). Podstawowe zasady określają, że pośrednik:

 • powinien kierować się zasadami etyki zawodowej
 • powinien postępować w taki sposób, aby chronić interesy osób, na rzecz których wykonuje czynności pośrednictwa
 • powinien być lojalny wobec klienta i nie zawieść pokładanego w nim zaufania
 • powinien dokładać szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa
 • powinien wykonywać pracę rzetelnie i profesjonalnie

Bardzo ważnym dokumentem jest także rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675). Określa ono, że osoba wykonująca zawód pośrednika jest zobowiązana do doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo raz w roku w co najmniej 24 godzinach edukacyjnych kształcenia w formie seminarium, szkolenia lub kursach specjalistycznych dot. wykonywanej działalności.

Warto jednak zauważyć, że Ustawa deregulacyjna nie odnosi się do powyższych dokumentów, zatem na tym etapie nie wiadomo jakie pozostaną szczegółowe wymagania dot. doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Warto w tym zakresie śledzić wiadomości przekazywane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości i poszczególne Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (np. na stronie http://www.sponpk.kip.pl/38,aktualnosci.html).

SPECYFIKA PRACY POŚREDNIKA

Na czym polega praca pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Praca pośrednika polega na kojarzeniu stron w celu zawarcia przez nie umów dot. zakupu, sprzedaży, najmu i wynajmu nieruchomości. Na barkach pośrednika spoczywa także sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości.

Istnieją dwie strony pośrednictwa: pośrednictwo w sprzedaży i pośrednictwo w kupnie. W pierwszym przypadku pośrednik pracuje dla osoby, która chce sprzedać nieruchomość i poszukuje osób, które chcą kupić nieruchomość a ich wymagania odpowiadają nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż. W drugim przypadku pośrednik pracuje dla osoby chcącej kupić nieruchomość i szuka ofert sprzedaży nieruchomości. Jeśli chodzi o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości istnieją dwa rodzaje umów, na podstawie których działają pośrednicy. Po pierwsze umowa na wyłączność, która oznacza, że klient wiąże się tylko z jednym biurem nieruchomości/pośrednikiem i nie ogłasza samodzielnie oferty sprzedaży, a wszystkie czynności zleca pośrednikowi. Natomiast umowa bez wyłączności oznacza, że klient może podpisać umowę z innymi biurami, a także może sprzedać nieruchomość bez pomocy pośrednika jeśli sam znajdzie klienta.

Gdy pośrednik doprowadzi do skojarzenia stron transakcji, uczestniczy następnie w negocjacjach warunków umowy, pomaga w ustaleniu szczegółów, przygotowuje dokumenty do umowy transakcji, wskazuje również jakie kwestie powinny być w nich zawarte. Pośrednik odpowiada także za prawidłowe spisanie woli stron w postaci dokumentów lub oświadczeń, na podstawie których sporządzany jest akt notarialny. Szczegółowy zakres pracy pośrednika reguluje umowa pośrednictwa.

Czas i miejsce pracy pośrednika

W pracy pośrednika można wyróżnić pracę w biurze oraz pracę „w terenie”.

Praca w biurze obejmuje obsługę klientów, tworzenie ogłoszeń o chęci sprzedaży nieruchomości, rozsyłanie ofert drogą mailową, a także pozyskiwanie ofert, co oznacza wyszukiwanie ofert w prasie i Internecie, a następnie kontaktowanie się z osobami w celu zaproponowania współpracy.

Praca w terenie także obejmuje pozyskiwanie ofert – np. z ogłoszeń zawieszonych na domach. Ponadto pośrednik spotyka się z klientami, aby oglądnąć nieruchomość i wykonać zdjęcia w celu stworzenia oferty. Zajmuje się także prezentacją nieruchomości potencjalnym nabywcom.

Zgodnie z tym podziałem pośrednik pracujący w biurze nieruchomości zazwyczaj ma określony podział pracy na pracę w biurze i pracę w terenie. Godziny pracy w biurze są najczęściej ustalone, natomiast godziny pracy w terenie zależą przede wszystkim od woli klientów. Dlatego też pośrednik musi być osobą dyspozycyjną.

Z kim współpracuje pośrednik?

Kontakty pośrednika zależą zawsze od konkretnej sytuacji i rodzaju nieruchomości. Czynności ustalenia stanu prawnego nieruchomości wymagają od pośrednika kontaktów z wieloma podmiotami. Jako przykładowe osoby pani Ewa podaje m. in.

 • komornik, w przypadku sprzedaży nieruchomości z egzekucji komorniczej,
 • Urząd Miasta/Gminy, np. wydział meldunkowy, kiedy pośrednik musi sprawdzić czy na pewno nikt nie jest zameldowany w danej nieruchomości, lub sprawdzenie przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • spółdzielnia mieszkaniowa – sprawdzenie czy nie istnieje zaległość w czynszach,
 • notariusz – sporządzenie aktu notarialnego na podstawie przedstawionych przez strony dokumentów lub oświadczeń,
 • banki, rzeczoznawcy, geodeci, urzędu skarbowe, sądy (np. wydział kwaterunkowy), firmy budowlane, firmy ubezpieczeniowe, deweloperzy i in.

Narzędzia pracy pośrednika

Podstawowe narzędzia wykorzystywane przez pośrednika to telefon i komputer. Bardzo ważne jest też posiadanie prawa jazdy i samochodu, ponieważ pośrednik musi mieć możliwość swobodnego dojazdu do każdej nieruchomości i każdego klienta, czy to w celu pierwszego oglądu nieruchomości czy późniejszej prezentacji. Do wykonania zdjęć konieczny jest aparat fotograficzny.

Blaski i cienie pracy pośrednika

Jak mówi pani Ewa, w każdym przypadku, praca z ludźmi ma zarówno zalety jak i wady, ponieważ tak jak każdy człowiek jest inny tak i każdy klient jest inny. Trzeba umieć wyczuć jego potrzeby, ale niejednokrotnie także stawić czoło jego problemom. Pośrednik nieruchomości wchodząc w kontakt z klientem wchodzi w jego sytuację życiową. A ta może być różna, ponieważ z różnych powodów ludzie decydują się na sprzedaż nieruchomości. Może to być np. rozwód – wtedy trudnością jest pogodzenie interesów nie tylko na linii sprzedający-kupujący, ale także sprostanie wymaganiom dwóch byłych małżonków. Innym przypadkiem może być sytuacja sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku przez kilka osób. Niejednokrotnie okazuje się, że osoby te nie są zadowolone z podziału uzyskanych ze sprzedaży środków, a brak zgody chociaż jednej z nich uniemożliwia sprzedaż nieruchomości. Często zdarza się też, że klienci znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i dlatego są zmuszeni do sprzedaży nieruchomości. Nierzadko stawiają  wtedy wysokie i niemożliwe do zrealizowania wymagania dot. np. ceny. Innym nieprzyjaznym przypadkiem jest konieczność sprzedaży nieruchomości zadłużonej. Dlatego też, wg pani Ewy, największą satysfakcją, jest spełnienie oczekiwań klientów, zrealizowanie takiej transakcji, z której klient będzie zadowolony i pozytywne załatwienie trudnych spraw, na które pośrednik poświęcił wiele swojego czasu i energii.

Odrębnym problemem na rynku pośredników nieruchomości jest nieuczciwa konkurencja. Przykładem tutaj może być sytuacja kiedy pani Ewa otrzymała telefon, że nieruchomość, w której sprzedaży miała pośredniczyć została już sprzedana. Jednak po wykonaniu telefonu do klienta okazało się, że to nieprawda, i że to prawdopodobnie pośrednik, z którym być może klient również miał podpisaną umowę o pośrednictwo sprzedaży chciał wyeliminować konkurencję.

Bardzo często zdarza się również, że osoby chcące kupić nieruchomość wyszukują oferty w Internecie, dzwonią do pośrednika mówiąc, że są zainteresowane, starają się wypytać o jak najwięcej szczegółów, a następnie, gdy już domyślą się, gdzie znajduje się nieruchomość na sprzedaż – same jadą do osoby sprzedającej i, pomimo wcześniejszego włożenia wiele pracy przez pośrednika – transakcja dochodzi do skutku bez jego udziału.

NABYWANIE WIEDZY

Studia podyplomowe i szkolenia

Po zmianach dokonanych Ustawą deregulacyjną osoba chcąca zostać pośrednikiem nieruchomości nie musi posiadać wyższego wykształcenia ani studiów podyplomowych w tym zakresie. Jednak w celu doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy warto zainteresować się ofertą studiów, studiów podyplomowych i szkoleń w zakresie pośrednictwa nieruchomościami.

Studia:

 1. Studia licencjackie na kierunku zarządzanie, moduł kształcenia inwestycyjno-nieruchomościowy (UMK, Toruń)
 2. Studia magisterskie na kierunku zarządzanie, sp. inwestycje i nieruchomości (UMK, Toruń)
 3. Studia licencjackie na kierunku finanse i rachunkowość sp. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń)
 4. Studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie we współpracy z SPON Pomorza i Kujaw, zajęcia odbywają się w Toruniu i Bydgoszczy)
 5. Studia podyplomowe na kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa wraz z partnerem SKK Sp. z o.o., zajęcia realizowane w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Poznaniu)
 6. Studia podyplomowe obrotu nieruchomościami (UAM, Poznań)
 7. Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami – specjalność: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań)
 8. Studia Podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa)
 9. Podyplomowe studia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa)
 10. Podyplomowe Studia Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
 11. Studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, (Politechnika Gdańska, Gdańsk)
 12. Studia podyplomowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

Przykładowe instytucje, które organizują szkolenia to:

 1. Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Przedsiębiorczości
 2. Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw
 3. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości w Nieruchomościach
 4. Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
 5. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Nieruchomościami
 6. Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Gdzie i na jakich umowach pracują pośrednicy?

Pośrednicy nieruchomości pracują najczęściej w biurach nieruchomości. Form zatrudnienia pośrednika nie reguluje ustawa, dlatego mogą to być wszystkie formy zatrudnienia, najczęściej jest to jednak samozatrudnienie lub umowa o pracę z wynagrodzeniem podstawowym i systemem prowizyjnym od transakcji. Ze względu na nienormowany czas pracy oraz zarobki prowizyjne zawód pośrednika należy zaliczyć do grupy tzw. wolnych zawodów.

Jak szukać pracy w zawodzie pośrednika?

Ofert pracy w zawodzie pośrednika można szukać na popularnych portalach z ofertami pracy, np.

Jednak nie trzeba czekać na ogłoszenie z ofertą pracy. Warto osobiście udać się do istniejących biur nieruchomości i spytać o zapotrzebowanie na nowych pracowników. Być może w pierwszej kolejności będzie to bezpłatna praktyka, lub zatrudnienie na 3-miesięczny okres próbny – ale warto pokazać się w tym okresie z jak najlepszej strony, co może przynieść ofertę stałego zatrudnienia. 

Zarobki

Zarobki pośrednika nieruchomości są uzależnione od formy zatrudnienia. Najczęściej jest to system prowizyjny.

 

Zdaniem pani Ewy, kujawsko-pomorski rynek nieruchomości jest trudny, ponieważ istnieje wysoka podaż nieruchomości przy niskim popycie. Do tego na rynku działa bardzo dużo biur nieruchomości i pośredników, co powoduje, że ciężko jest sfinalizować transakcję. Jednak, zdaniem pani Ewy, na uczciwych, sumiennych, znających podstawy prawa i skutecznych pośredników zapotrzebowanie jest zawsze!!!

 


 

Art‑Centrum Nieruchomości w Toruniu

 

http://www.art-centrum.eu

 

 


wywiad przeprowadziła i informacje zebrała
Paulina Stawicka