Co zrobić jeśli pracodawca nie potwierdza na piśmie warunków umowy o pracę?

Podstawa prawna

Zagadnienia z prawa pracy poruszone w niniejszym opracowaniu uregulowane są przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.). Kwestie procesowe ujęte zostały w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Forma zawarcia umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 § 2 k.p. umowę o pracę zawiera się na piśmie. Niedochowanie obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie nie powoduje jej nieważności.

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 zd. 2 k.p.). Niepotwierdzenie na piśmie zawarcia umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca lub osoba działająca jego imieniu podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł (art. 281 pkt 2 k.p.).

Możliwe rozwiązania problemu

Gdy doszło do nawiązania stosunku pracy (art. 22 § 1 k.p.), zaś pracodawca nie potwierdził warunków umowy na piśmie, pracownikowi przysługują właściwie 2 możliwości:

  1. pracownik może samodzielnie wytoczyć powództwo o ustalenie stosunku pracy
    • Przepis artykułu 189 k.p.c. stwarza możliwość żądania ustalenia przez sąd istnienia stosunku prawnego lub prawa, jeśli osoba wnosząca pozew ma w tym interes prawny. Właściwość sądu określa art. 461§ 1 i 11 k.p.c.
  2. pracownik może złożyć skargę do okręgowego inspektoratu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.
    • Właściwy inspektorat określa zarządzenia nr 16 Marszałka Sejmu RP z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia siedzib i zakresu właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy (M.P z 2007 r., Nr 92, poz.1006).Inspektor pracy może:

a) skierować wystąpienie lub wydać polecenie dotyczące potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy lub jej warunków (art. 11 pkt 8, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 404 ze zm.) lub

b) skierować sprawę na drogę sądową, poprzez wytoczenie na rzecz pracownika powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy (art. 631 k.p.c., zob. także: art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 404 ze zm.).

 opracowanie: Agnieszka Szerszeń (20.11.2012) Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od marca 2012 r.  członek Studenckiego Koła Prawa Pracy, w którym pełni funkcję Wiceprezesa.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska