• Co to jest mobbing?
  • Komu zgłosić mobbing?
  • Z jakimi roszczeniami wobec pracodawcy może wystąpić pracownik – ofiara mobbingu?

Podstawa prawna

Zagadnienie mobbingu zostało uregulowane w art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Przepis ten dodano nowelą z 14 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 213, poz. 2081). Wszedł on w życie 1 stycznia 2004r.

Co to jest mobbing?

Definicja legalna mobbingu została sformułowana w art. 943 § 2 kp. Mobbing to „działania lub zaniechania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.
Na uwagę zasługuje fakt, że aby mówić o zaistnieniu wspomnianego zjawiska konieczny jest długotrwały i powtarzający się charakter działań. Z tego powodu nie można uznać za mobbing, np. jednorazowej krytycznej uwagi pod adresem pracownika.

Mobbing obejmuje swym zakresem nie tylko działania lub zaniechania pracodawcy, ale także przełożonych, osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a nawet innych pracowników. W doktrynie przyjmuje się, że do tej grupy zaliczają się także osoby trzecie niebędące stronami stosunku pracy, ani przedstawicielami żadnej ze stron. Mogą to być przykładowo małżonkowie lub dorosłe dzieci pracodawcy czy też ściśle współpracujący z nimi kontrahenci (M. Nałęcz, w: red. W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 265).

Komu zgłosić mobbing?

opracowanie: Krzysztof Burdyka (21.12.2012) Student III roku stacjonarnych studiów prawniczych na WPiA w Toruniu.

 

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska