Europejski Fundusz Społeczny (EFS) - jeden z Funduszy Europejskich, którego głównym zadaniem jest rozwój społeczeństw w UE.

Fundusz wspiera działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych Wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Głównym zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest finansowanie projektów wdrażanych na dwóch płaszczyznach: aktywne zwalczanie bezrobocia oraz rozwój zasobów ludzkich na rynku pracy.

Z EFS pochodzi m.in. wsparcie polityki rynku pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, adaptacyjność i rozwój kadr, wyrównywanie szans na rynku pracy.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) - podobnie jak pozostałe programy, powstał w celu realizacji strategii rozwoju. Obowiązuje on w okresie programowania 2007 - 2013 i w porównaniu do pozostałych programów operacyjnych (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej) jest to jedyny program, który nie ma na celu realizacji projektów inwestycyjnych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podejmowane są działania zmierzające do wzrostu poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej.
 

Do celów strategicznych POKL zaliczamy:

 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce;
 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
 6. Wzrost spójności terytorialnej.


Projekty realizowane w ramach POKL mogą być skierowane m.in. do:

 • Członków społeczności romskiej oraz instytucji działających na ich rzecz (projekty dotyczące zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia);
 • Osób podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (działania mające na celu upowszechnienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego);
 • Młodzieży w wieku 15 -25 lat ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez Ochotnicze Hufce Pracy (projekty z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej);
 • Osób odbywających karę pozbawienia wolności i Służby Więziennej;
 • Osób niepełnosprawnych, ich rodzin i najbliższego otoczenia;
 • Przedsiębiorców i ich pracowników (w zakresie projektów szkoleniowych mających na celu podnoszenie kompetencji oraz wiedzy osób zatrudnionych);
 • Instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
 • Trenerów, doradców, mentorów oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (w zakresie podnoszenia ich kompetencji);
 • Lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz zakładów opieki zdrowotnej;
 • Uczelni i ich studentów, słuchaczy, doktorantów;
 • Pracowników urzędów administracji samorządowej;
 • Osób bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz ich otoczenie;
 • Osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego;
 • Szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego;
 • Uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zawodowych oraz same szkoły;
 • Nauczycieli, pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych;
 • Mieszkańców gmin wiejskich, miejsko - wiejskich oraz miast do 25 tyś mieszkańców.


Strategia Lisbońska - plan rozwoju Unii Europejskiej przyjęty w 2000 roku na okres 10 lat. Celem planu było uczynienie Europy najbardziej rozwiniętym i najbardziej konkurencyjnym regionem na świecie. Weryfikacja realizacji planu, która miała miejsce w 2004 roku była jednak pesymistyczna, dlatego w roku 2005 odnowiono cele Strategii, przyjęto nowe założenia. Kluczowym celem odnowionej strategii lizbońskiej jest stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy. Docelowo, do 2010 roku powstać ma 20 mln nowych miejsc pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Będzie to możliwe poprzez zwiększenie elastyczności siły roboczej, wysokiej jakości edukację i szkolenia, budowę gospodarki opartej na wiedzy oraz pomoc skierowaną do osób o najniższych kwalifikacjach.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. Z EFRR pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.

Działanie - grupa projektów realizujących ten sam cel; stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem.

Instytucja Zarządzająca (IZ) - minister albo inny organ administracji publicznej, jednostka odpowiedzialna za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu operacyjnego; w Polsce funkcję IZ pełni Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca (IP) - jednostka podlegająca Instytucji Zarządzającej, której IZ przekazuje część uprawnień. Do zadań IP należy:

 • zagwarantowanie prawidłowości operacji finansowych
 • przedkładanie i potwierdzanie wniosków o płatność do IZ
 • przygotowywanie rocznej prognozy wydatków
 • przygotowywanie rocznego raportu o nieprawidłowościach w realizacji programu

Beneficjent - jednostka składająca wniosek do instytucji wdrażającej o dofinansowanie realizacji projektu.

Beneficjent ostateczny - osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy.

Beneficjent końcowy - instytucja lub firma publiczna i prywatna odpowiedzialna za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych: instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy pomocy.

Grupa docelowa - osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna), do której skierowane są działania w ramach projektu.

Ostateczny odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
 

Słowniki pojęć związanych z funduszami europejskimi