Są odbywane w ramach programu studiów. Praktykant musi je wykonać, żeby zaliczyć dany przedmiot na studiach. Często jest kierowany do konkretnego miejsca, by je odbyć. Czasem jednak ma możliwość samemu wybrać sobie miejsce praktyk pod warunkiem, że będzie zdobywał doświadczenie w kierunku, na którym studiuje.

Umowa na praktyki obowiązkowe zawierana jest między Pracodawcą a Uczelnią. Skierowaniami na praktyki obowiązkowe zajmuje się opiekun praktyk danego kierunku studiów. Biuro Karier UMK może również wystawić skierowanie na praktyki, jednak warunki zaliczenia należy ustalić z opiekunem praktyk.

 


 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych

 

   
Opiekun praktyk Pełnomocnik ds. praktyk studenckich: dr Magdalena Nocny
Kontakt Dyżury:
poniedziałek: godz. 10.00-12.00
czwartek:godz. 10.00-12.00
tel. (56) 611-45-72
e-mail:nocny@umk.pl
pok.291 (budynek C, II piętro)
Szczegółowe informacje http://www.bio.umk.pl/student/praktyki-studenckie/
 

 

   

 

 


 

Wydział Chemii

   
Opiekun praktyk

Koordynator zawodowych praktyk studenckich:   dr Marcin Cichosz

Kontakt Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, blok B, pok. 229. tel. 056 611 47 87 e-mail: chemik@chem.umk.pl
Liczba godzin obowiązkowych praktyk 120 godzin
Szczegółowe informacje http://www.chem.umk.pl/student/praktyki

 


 

Wydział Humanistyczny

Opiekun praktyk Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Humanistycznego UMK ds. Praktyk Studenckich
  http://www.human.umk.pl/student/praktyki-i-staze/praktyki-studenckie/wydzialowi-koordynatorzy-praktyk/
Kontakt jw.
Szczegółowe informacje jw.
   

 

 


 

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

 

 

Opiekun  praktyk

mgr inż. Andrzej Korcala

Kontakt

tel.: +48 56 611 3243
nr pokoju: 443
e-mail: korcala@fizyka.umk.pl

konsultacje: piątek 11:00 - 13:00

jednostka: Instytut Nauk Technicznych

Szczegółowe informacje

http://www.fizyka.umk.pl/student/praktyki/

   
   

 


 

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

 

 


 

Wydział Matematyki i Informatyki

Opiekun praktyk mgr Andrzej Polewczyński
Kontakt

e-mail: ap@mat.umk.pl
dyżur w semestrze zimowym r. akad. 2019/2020
nr pokoju B111
środa: 13.00-14.00

Szczegółowe informacje http://www.mat.umk.pl/web/wmii/sprawy-studenckie/praktyki-zawodowe
   
   
   
   
   

 

 


 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Kierunek studiów / specjalizacja

Zarządzanie, Ekonomia, Finanse i rachunkowość

Opiekunowie praktyk i  kontakt

Mirella Wilento
Pracownik dziekanatu ds. obsługi praktyk
Dziekanat, pokój 44a
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 2203
mirella@econ.umk.pl


dr Waldemar Glabiszewski
Pełnomocnik Dziekana WNEiZ
ds. Kontaktów z Przedsiębiorczością
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
ul. Gagarina 13A, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 4891
waldemar.glabiszewski@umk.pl

Szczegółowe informacje http://www.econ.umk.pl/student/rozwoj-i-kariera/praktyki-i-staze/praktyki/wytyczne-i-dokumenty-do-pobrania/

 


 

Wydział Nauk Historycznych

 

Kierunek archiwistyka i zarządzanie dokumnetancją, studia stacjonarne I i II stopnia
Opiekun

dr Katarzyna Pepłowska

pokój: C.2.48
tel.: +48-56-611-3733
e-mail: kpeplowska@umk.pl

Kierunek historia, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu historia, studia stacjonarne I i II stopnia
Opiekun

dr hab. Agnieszka Wieczorek, prof. UMK

pokój: C.1.14
tel.: +48-56-611-3744
e-mail: akraj@umk.pl

Kierunek historia, specjalność nauczycielska w zakresie nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie, studia stacjonarne I i II stopnia
Opiekun

dr hab. Małgorzata Strzelecka, prof. UMK

pokój: C.1.04
tel.: +48-56-611-3719
e-mail: mst@umk.pl

Kierunek historia, specjalność historyczna komparatystyka i tranzytologia (Polska-Rosja), studia stacjonarne I i II stopnia
Opiekun

prof. dr hab. Tomasz Kempa

pokój: C.1.06
tel.: +48-56-611-3736
e-mail: tkempa@umk.pl

Kierunek studia skandynawsko-bałtyckie, studia stacjonarne I i II stopnia
Opiekun

dr hab. Krzysztof Kwiatkowski, prof. UMK

pokój: C.1.17
tel.: +48-56-611-3717
e-mail: kk1982@umk.pl

Kierunek wojskoznawstwo, studia stancjonarne I i II stopnia

Opiekun

dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK

pokój: C.1.46
tel.: +48-56-611-2377
e-mail: jcentek@umk.pl

 

Szczególowe informacje: https://www.wnh.umk.pl/student/praktyki/

 


 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów             
dr Barbara Szyda

Kontakt z opiekunem praktyk
   
Opiekun praktyk 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów             
dr Barbara Szyda

Kontakt

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu
tel. 56 611 25 69
e-mail: bszyda@umk.pl

Szczegółowe informacje http://www.geo.umk.pl/student/praktyki-zawodowe/

 


 

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 


 

Wydział Prawa i Administracji

Opiekunowie prakty i kontakt

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Prawo i Prawo ochrony środowiska

mgr Marcin Drewek
pokój: 131
tel.: +48-56-611-4117
e-mail: drewek@umk.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Administracja

dr Łukasz Maszewski
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: maszewski@umk.pl

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich na kierunku Doradztwo podatkowe

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
tel.: +48-56-611-4126
e-mail: wmoraw@umk.pl

Szczegółowe informacje http://www.law.umk.pl/student/praktyki-studenckie/

 

 


 

Wydział Sztuk Pięknych

Szczegółowe informacje http://art.umk.pl/student/praktyki/
   
   

 

 

 


 

Wydział Teologiczny

 

 

Opiekun praktyk  
 

dr hab. Beata Bilicka

Wydziałowy koordynator zawodowych praktyk studenckich,
kierownik Zakładu Katechetyki i Pedagogiki Religii

Kontakt

bilicka@umk.pl

Szczegółowe informacje

http://www.teologia.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Instrukcja-praktyk-przedmiotowo_metodycznych.pdf#new_tab