Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Marty Ziętarskiej, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Oligofrenopedagog

 

 

 

Opis stanowiska

Oligofrenopedagog to osoba powołana do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności intelektualnej w placówkach specjalnych, integracyjnych, masowych. Oligofrenopedagog jest stanowiskiem podporządkowanym dyrektorowi szkoły.

 

Kategoria pracy:Edukacja/Szkolenia

 

Akty prawne regulujące pracę oligofrenopedagoga:

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.
z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych,

-planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego ucznia,

-wdrażanie uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia (przy głębszych upośledzeniach do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie),

-ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja), pomoc w organizowaniu "grup wzajemnego wspierania"

 

Obowiązki:
-prowadzenie dziennika pracy,

- sporządzanie arkuszy obserwacji i uzupełnianie ich,

- opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów,

- analizowanie wyników nauczania

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Oligofrenopedagog jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Wymiar jego pracy wynosi 20 godzin tygodniowo.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień01.09.2014 r.:

nauczyciel stażysta: od 1513 zł do 2265 zł

nauczyciel kontraktowy: od 1 548 złdo 2331 zł

nauczyciel mianowany: od 1724 zł do 2647 zł

nauczyciel dyplomowany: od 2006 zł do 3109 zł

http://prawopl.pl/edukacja/aktualno%C5%9Bci/nowe-prawo/11270-pensje-nauczycieli-w-roku-szkolnym-2014-2015-bez-zmian

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Aby zajmować stanowisko oligofrenopedagoga przyjmuje się, że należy skończyć taką specjalizację na kierunku Pedagogika specjalna, zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów

Wymagane predyspozycje i kompetencje: cierpliwość, wyrozumiałość, empatia, kreatywność, konsekwencja, wytrwałość oraz zaangażowanie.

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

 

Możliwość udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach, konferencjach, studiach podyplomowych.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Centrum Edukacji Nauczycieli– Gdańsk i inne http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32:placowki-doskonalenia-nauczycieli&catid=16:instytucje-nadzorowane-przez-men&Itemid=41

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

Stopniowy awans zawodowy poprzez kolejne szczeble: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i na końcu nauczyciel dyplomowany.

 

Awans zawodowy nauczycieli regulują obecnie następujące akty prawne :

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień 1 marca 2013 r. kolejne uprawnienia zawodowe nauczyciel nabywa w następującym czasie:

nauczyciel stażysta:od chwili rozpoczęcia stażu

- w tym okresie nauczyciel musi m.in.: poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny

zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

 nauczyciel kontraktowy: po 9 miesiącach

- w tym okresie nauczyciel musi  m.in.: uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

nauczyciel mianowany:  co najmniej po 2 latach

- w tym okresie nauczyciel musim.in.: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
 w tym doskonalenie umiejętności stosowaniatechnologii informacyjnej i komunikacyjnej, realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lubprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

nauczyciel dyplomowany: co najmniej po roku

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Typowe miejsca pracy to:  przedszkola, szkoły podstawowe, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze.