Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Autor: Magdalena Przybylińska, na podstawie pracy magisterskiej Angeliki Joanny Płoskowskiej, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.


Data aktualizacji: 30.06.2014

Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

Opis stanowiska

Nauczyciel edukacji początkowej to osoba, która posiada kwalifikacje do nauczania i wychowywania dzieci w instytucjach oświatowo-publicznych i niepublicznych. Kształci, wychowuje i wspomaga rozwój znajdujących się pod jego opieką dzieci. Jest on organizatorem, kierownikiem i opiekunem procesu kształcenia uczniów.

 

Kategoria pracy:Edukacja/Szkolenia

 

Akty prawne regulujące zawód pedagoga szkolnego:

·         Zarządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r., Dz. U. 2001, nr 13, poz. 110

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (Dz. U. 2013.0.393)

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, (tekst jednolity : Dz. U. 2006.97.674)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17)

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1487)

·         Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007 nr 83poz. 562 z późn. zm.)

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
- realizacja zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

- wsparcie każdego ucznia w jego rozwoju,

- dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego,

- kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

- dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów,

- realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie możliwości psychofizycznych ucznia

 

Obowiązki:
- prowadzenie zapisów w dzienniku,

- dokumentowanie obserwacji dzieci i diagnozowania ich rozwoju,

- sporządzanie dokumentacji pedagogicznej,

- przestrzeganie regulaminu pracy

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Nauczyciel edukacji początkowej jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Wymiar pracy jego godzin jest zależy od placówki, w której podejmuje swoją działalność. Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego
i poziomu wykształcenia.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień01.09.2014 r.:

nauczyciel stażysta: od 1513 zł do 2265 zł

nauczyciel kontraktowy: od 1 548 złdo 2331 zł

nauczyciel mianowany: od 1724 zł do 2647 zł

nauczyciel dyplomowany: od 2006 zł do 3109 zł

http://prawopl.pl/edukacja/aktualno%C5%9Bci/nowe-prawo/11270-pensje-nauczycieli-w-roku-szkolnym-2014-2015-bez-zmian

Nauczyciele mogą dostawać do swojej pensji następujące dodatki:

Dodatek stażowy (za wysługę lat, należy się po czterech latach pracy, wynosi 1 proc. pensji za każdy przepracowany rok, do maks. 20% pensji)

Dodatek „wiejski” (za pracę w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, może być do 10 proc. pensji zasadniczej)

Dodatek motywacyjny (dodatki motywacyjne zależą od władz danego miasta pod opieką którego jest szkoła)

Dodatek  funkcyjny

Dodatek za pracą ponad godzinami pracy

Dodatek wakacyjny (dofinansowanie na wakacje 1000 zł)

Dodatek za każde dziecko (+400zł)

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) -posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,

2) -przestrzega podstawowych zasad moralnych,

3)- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu,

Wymagane predyspozycje i kompetencje:

komunikatywność, kreatywność, dążenie do rozwoju, zaangażowanie, budowanie relacji, elastyczność, uczenie i szkolenie, samodzielność, organizacja pracy.

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

 

Możliwość udziału w warsztatach, kursach, studiach

podyplomowych.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Centrum Edukacji Nauczycieli– Gdańsk i inne http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32:placowki-doskonalenia-nauczycieli&catid=16:instytucje-nadzorowane-przez-men&Itemid=41

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

Stopniowy awans zawodowy poprzez kolejne szczeble: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i na końcu nauczyciel dyplomowany.

 

Awans zawodowy nauczycieli regulują obecnie następujące akty prawne :

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień 1 marca 2013 r. kolejne uprawnienia zawodowe nauczyciel nabywa w następującym czasie:

nauczyciel stażysta:od chwili rozpoczęcia stażu

- w tym okresie nauczyciel musi m.in.: poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je
z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; uczestniczyć
w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

 nauczyciel kontraktowy: po 9 miesiącach

- w tym okresie nauczyciel musi  m.in.: uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego, poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły

nauczyciel mianowany:  co najmniej po 2 latach

- w tym okresie nauczyciel musim.in.: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,w tym doskonalenie umiejętności stosowaniatechnologii informacyjnej i komunikacyjnej, realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lubprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

nauczyciel dyplomowany: co najmniej po roku

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Typowe miejsca pracy to:  szkoły podstawowe, zakłady opiekuńcze, które prowadzą zajęcia szkolne, instytucje edukacyjne. Może również zdecydować się na rolę prywatnego korepetytora lubotworzyć własną firmę edukacyjną.