Kompetencje to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postaw. Odpowiednio ukształtowane kompetencje pozwalają pracownikom realizować zadania zawodowe na wymaganym poziomie.

Model Kompetencji Zawodowych dla Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki został zbudowany na podstawie badań „Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych" prowadzonych przez Biuro Karier UMK przy współpracy z Schenk Institute Consulting w 2010 roku.

W ramach badań przeprowadzono:

 • Analizę ofert pracy dla absolwentów kierunków ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia) zamieszczanych w prasie i na portalach internetowych
 • Wywiady telefoniczne z przedstawicielami działów HR wybranych pracodawców
 • Analizę ankiet studentów i absolwentów zbierających ich oczekiwania i preferencje dotyczące przyszłej pracy
 • Analizę kwestionariuszy dla wykładowców WMiI, WFAiIS oraz WCh UMK na temat przygotowania studentów kończących uczelnię do podjęcia pracy zawodowej

Model jest narzędziem ułatwiającym komunikację i budowanie stałych relacji między Biurem Karier a rynkiem pracy. Ma służyć lepszemu zrozumieniu oczekiwań pracodawców i dostosowaniu do nich działań Biura Karier i Uniwersytetu.


 


Model Kompetencji Zawodowych powstał w celu wzmacniania przepływu informacji pomiędzy Biurem Karier UMK, pracodawcami (rynkiem pracy) i studentami / absolwentami UMK.

Korzyści wynikające ze stosowania Modelu Kompetencji Zawodowych

PRACODAWCY

 • Kompleksowa ocena kompetencji kandydatów do pracy.
 • Stworzenie jednolitych standardówzachowań, umiejętności i postaw oczekiwanych od pracowników na poszczególnych stanowiskach.
 • Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (pracownicy, trenerzy, budżet, czas) w celu osiągnięcia założonych rezultatów.
 • Łatwiejsze zarządzanie dużymi i skomplikowanymi strukturami (jasne zdefiniowanie celów, spójność wykorzystywanych narzędzi, wspólny język menedżerów i pracowników).
 • Uzyskanie narzędzia do wykorzystania w wielu obszarach zarządzania: np. budowaniu zespołu, stawianiu celów, określaniu wymagań, motywowaniu, kontrolowaniu, ocenie okresowej, rozwijaniu umiejętności pracowników.
 • Możliwość rekrutacji wśród kandydatów, którzy zostali już ocenieni wg MKZ

PRACODWCY A STUDENCI / ABSOLWENCI

 • Ułatwienie komunikacji pomiędzy absolwentami szukającymi pracy a potencjalnymi pracodawcami.
  • Gromadzenie ofert pracy wg klucza kompetencji w celu lepszej orientacji kandydatów i pracodawców w zakresie wzajemnych potrzeb i wymagań, oczekiwanych zachowań, postaw i poziomu wiedzy.
  • Stworzenie słownika pojęć definiujących wymagania (oczekiwane kompetencje) stawiane przed kandydatami do pracy.

 


Model Kompetencji Zawodowych składa się z sześciu podstawowych grup kompetencji.


Wewnątrz grup znajdują się po cztery kluczowe kompetencje opisujące:
 

Piktogram Nazwa i definicja kompetencji
 

 • ASERTYWNOŚĆ

  Wyrażanie własnych opinii i potrzeb w sposób nie naruszający praw i uczuć innych osób, w tym w szczególności zdolność do obrony własnych interesów przy zachowaniu dobrych relacji ze współpracownikami, klientami etc.

 • BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Gotowość do brania osobistej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań i obowiązków oraz ponoszenia konsekwencji za efekty pracy własnej lub zespołu, zarówno pozytywne jak i negatywne.

 • BUDOWANIE RELACJI

  Nawiązywanie, kształtowanie i utrzymywanie pozytywnych, konstruktywnych i satysfakcjonujących dla wszystkich stron relacji międzyludzkich.

 • DĄŻENIE DO ROZWOJU

  Nieustanne zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń oraz chęć ciągłego doskonalenia się i wprowadzania pozytywnych zmian w życiu zawodowym.

 • DELEGOWANIE

  Przekazywanie pracownikom odpowiedzialności za wykonywanie zarówno rutynowych jak i niestandardowych zadań, a także informacji, środków i uprawnień koniecznych do ich realizacji.

 • ELASTYCZNOŚĆ

  Szybka i sprawna zmiana zachowania w odpowiedzi na zmieniające się warunki, a także utrzymanie wysokiego poziomu wykonania zadań w trakcie zmian.

 • KOMUNIKATYWNOŚĆ

  Skuteczne komunikowanie się poprzez przekazywanie innym swoich myśli w zrozumiały dla nich sposób, a także uważne i aktywne słuchanie wypowiedzi innych, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.

 • KREATYWNOŚĆ

  Używanie twórczego myślenia w celu ulepszania istniejących lub zapoczątkowania nowych rozwiązań, propagowanie i realizowanie nowych idei.

 • MOBILIZOWANIE INNYCH

  Umiejętne motywowanie współpracowników do zwiększania wysiłku i osiągania założonych celów.

 • MYŚLENIE ANALITYCZNE

  Dostrzeganie wielu aspektów rzeczywistości, efektywna praca z dużą ilością różnych informacji, dostrzeganie zależności oraz wyciąganie wiarygodnych wniosków z posiadanych danych.

 • NASTAWIENIE BIZNESOWE

  Poszukiwanie szans biznesowych i podejmowanie decyzji, wiążących się z wyważonym ryzykiem i ukierunkowanych na dochodowość przedsięwzięć w oparciu o aktualną wiedzę na temat rynku i konkurencji oraz skalkulowane ryzyko.

 • ODPORNOŚĆ NA STRES

  Efektywne działanie w trudnych warunkach (natłok pracy, presja czasu, konflikt, wysokie wymagania).

 • ORGANIZACJA PRACY

  Zarządzanie swoim czasem oraz organizowanie swojej pracy w sposób zaplanowany, usystematyzowany i pozwalający na osiągnięcie zamierzonych celów.

 • ORIENTACJA NA CEL

  Wytrwałe dążenie do realizowania celów firmy poprzez realizowanie celów indywidualnych (stanowiska) i osiągania jak najlepszych wyników poprzez planowanie, konstruktywne podejście do problemów oraz szukanie możliwości przekraczania założonego poziomu wyników.

 • ORIENTACJA NA KLIENTA

  Znajomość i rozumienie potrzeb klientów, spełnianie, a także przekraczanie ich oczekiwań. W razie potrzeby aktywne poszukiwanie i zdobywanie nowych klientów dla organizacji.

 • PLANOWANIE I KOORDYNOWANIE

  Jasne określanie priorytetów i zadań wszystkich członków zespołu oraz ich konsekwentne koordynowanie poprzez podział złożonych zadań na etapy, określanie potrzeb, a także zapewnienie odpowiednich środków i wsparcia w realizacji.

 • PRACA ZESPOŁOWA

  Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej i produktywnej współpracy z innymi pracownikami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

 • PROFESJONALIZM I ETYKA

  Budowanie wiarygodności własnej i organizacji poprzez podejmowane działań zgodnych z wyznawanymi normami etycznymi i wartości firmy oraz przyjętych standardów pracy.

 • SAMODZIELNOŚĆ

  Zdolność do w pełni samodzielnego realizowania uzgodnionych celów, w tym do podejmowania niezbędnych decyzji.

 • SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ

  Nastawienie na jak najlepsze wykonywanie każdej czynności, dbanie o szczegóły i wysoką jakość efektów pracy (produktów, usług etc).

 • UCZENIE I SZKOLENIE

  Gotowość i umiejętność skutecznego przekazywania innym posiadanej wiedzy oraz dzielenia się z nimi swoimi doświadczeniami.

 • WYTRWAŁOŚĆ I KONSEKWENCJA

  Terminowe i konsekwentne realizowanie powierzonych zadań, także trudnych i monotonnych.

 • ZAANGAŻOWANIE

  Aktywne działanie i wykazywanie się inicjatywą, determinacja do pokonywania trudności i gotowość do poświęceń w razie potrzeby.

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

  Tworzenie i zarządzanie zespołami, rozumienie ich potrzeb oraz mobilizowanie ich do jak najefektywniejszego działania.

 

Autorką piktogramów jest Małgorzata Kasprzykowska studentka WSP UMK


Poziom danej kompetencji bada się za pomocą wskaźników behawioralnych / zachowań i opisuje na skali. Wyodrębniono pięć poziomów skali pomiaru kompetencji, w zakresie których punktem odniesienia jest stopień realizacji danego celu.

 • poziom -1 – zachowania oddalające od osiągnięcia założonych rezultatów
 • poziom 0 – zachowania ani nie przybliżające, ani nie oddalające od realizacji celu
 • poziom 1 – zachowania przybliżające do osiągnięcia celu, ale nie pozwalające na pełną realizację założeń
 • poziom 2 (optymalny) – zachowania umożliwiające pełną samodzielną realizację celu
 • poziom 3 – zachowania ukierunkowane na przekroczenie celu i osiągnięciu lepszych rezultatów od zakładanych


 


Opisywanie ofert pracy za pomocą kompetencji z MKZ

Oferty pracy/stażu/praktyk opisane za pomocą kompetencji będzie można składać za pośrednictwem serwisu

Jest to nowoczesna platforma komunikacji między uczelnią a pracodawcami.


Opracowanie (pobierz w wersji PDF) na podstawienie publikacji:

 • Tomasz Jankowski (red.), Model Kompetencji Zawodowych dla Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.
 • Andrzej Podgórski, Raport z badania „Zapotrzebowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych", pod red. Ewa Banaszak, Tomasz Jankowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010.
   
 • Materiały pokonferencyjne z panelu „Kompetencje Dla Przyszłości - nowe kierunki współpracy między UMK a pracodawcami" z dnia 22 października 2010.