„Kompetencje dla przyszłości – rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK"

Projekt był realizowany przez Biuro Karier UMK od października 2009 do końca września 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL (Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni. Podejmowane w ramach projektu działania mają na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej kierunków ścisłych o możliwość rozwijania kompetencji „miękkich" oraz uczynienie Uczelni miejscem bardziej przyjaznym dla niepełnosprawnych studentów.

W ramach projektu studenci ostatnich lat oraz tegoroczni absolwenci (do 6-tego miesiąca po zakończeniu studiów) Wydziału Chemii, Matematyki i Informatyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej będą mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach.

Odbędą się zajęcia z zakresu badania i rozwijania kompetencji „miękkich" pożądanych przez pracodawców (Akademia Rozwoju Kompetencji ARK) oraz zajęcia aktywizujące dla absolwentów, którzy nie znaleźli satysfakcjonującego zatrudnienia.

Organizowane będą warsztaty aktywizująco-motywacyjne dla studentów (wszystkich kierunków) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności m.in. z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących miejsca osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Wszyscy studenci i pracownicy uniwersytetu będą mogli wziąć udział w kursie języka migowego pierwszego stopnia KSS 1.

 

Więcej informacji: