OPIS ORGANIZACJI

Pełna nazwa organizacji

Fundacja Emic

Skrócona nazwa organizacji

Fundacja Emic

Dane teleadresowe

ul. Podgórna 50/2; 87-100 Toruń

Biuro projektowe fundacji:
ul. Legionów 15/1
87-100 Toruń

Strona internetowa

maszprawowiedziec.com.pl ; http://emic.com.pl/

Misja organizacji

cele statutowe, wartości, zasady organizacji

Fundacja EMIC od 2015 roku wspiera migrantów/migrantki i uchodźców/uchodźczynie w stawianiu pierwszych kroków w Polsce. Dążymy do tego, aby wspierane przez nas osoby osiągały niezależność: dobrze poznały język polski i polską kulturę, potrafiły się odnaleźć w nowej codzienności i stawały się jej częścią oraz były niezależne finansowo.

 

Profil / obszar działalności organizacji

główne pola działalności organizacji, czym się zajmuje

Właściwe podkreślić / dopisać:

 kulturalno-społeczny, społeczny, opiekuńczo-pomocowy, opiekuńczo-wychowawczy, naukowo-edukacyjny

pomoc prawna, pomoc psychologiczna, ochrona praw, przeciwdziałanie bezrobociu, promocja i organizacja wolontariatu, inny ……………………

Komu pomagamy?

beneficjenci, grupa docelowa, na którą nakierowana jest działalność organizacji

Cudzoziemcy spoza UE w województwie Kujawsko-Pomorskim, Uchodźcy w Województwie Kujawsko-pomorskim

Jak pomagamy?

jakie akcje / projekty / programy realizuje organizacja – krótki opis każdego z nich

Obecnie, wspólnie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, realizujemy projekt „Masz prawo wiedzieć!” w którym udzielamy wsparcia prawnego, psychologicznego, językowego i integracyjnego cudzoziemcom i cudzoziemkomspoza UE. Nasze działania są współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Dzięki dotacji z MEN realizujemy w Grupie koło Grudziądza projekt „Wielokulturowa Grupa” w ramach którego organizujemy zajęcia tj. kursy języka Polskiego dla dzieci mieszkających w ośrodku dla cudzoziemców

Poszukiwani wolontariusze

nazwy konkretnych kierunków studiów lub wydziałów

lub / oraz

nazwy zawodów, profesji

Wydziału Filologicznego, Socjologii, Psychologii, Prawa, Etnologii, Kulturoznawstwa, Grafiki , Informatyki

Zasady współpracy z wolontariuszami

wewnętrzny system, reguły  współpracy

Umowa z wolontariuszem, umowa praktyk