Praktykant/Praktykantka w Państwa firmie Praktykant/Praktykantka w Państwa firmie

 

 
Korzyści wynikające z przyjęcia studenta / absolwenta na praktyki
 • Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do pracy
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Wsparcie działalności firmy

Biuro Karier UMK zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem studentom UMK porozumień i skierowań na praktyki. W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących organizacji praktyk w Państwa firmie / instytucji oraz możliwości podjęcia stałej współpracy z Uniwersytetem (umowa zbiorowa na przyjmowanie większej liczby studentów na praktyki) prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Karier

     mgr Katarzyna Jagiełka, specjalista ds. praktyk, Katarzyna.Jagielka@umk.pl,  tel. (56) 611 46 43

 

Rodzaje praktyk, wzory dokumentów i obowiązki pracodawcy:

 

Praktyki studenckie

 

 

 

Praktyki absolwenckie

 

Status studenta UMK, praktyki muszą się zakończyć najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej.

 

                                                             

 WYMAGANIA DOT.
KANDYDATA NA  PRAKTYKI
 

Osoba do 30 roku życia (praktyki muszą się rozpocząć najpóźniej w przeddzień 30 urodzin praktykanta), wykształcenie min. gimnazjalne. 

 

                                                                    

Od 2 tygodni do 3 miesięcy
(zazwyczaj 1 miesiąc)

 

CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Czas trwania praktyki u jednego pracodawcy nie może przekroczyć w sumie
3 miesięcy, możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem jeśli ich łączny okres obowiązywanie nie przekroczy
3 miesięcy.                

                                                                              

Paktyka bezpłatna, praktyka płatna na podstwie odrębnej umowy cywilnoprawnej między Studentem a Pracodawcą.

 

KOSZTY

 

Czas trwania praktyki u jednego pracodawcy nie może przekroczyć w sumie 3 miesięcy, możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów
z praktykantem, jeśli ich łączny okres obowiązywania nie przekroczył 3 miesięcy

 

Student ma obowiązek (we własnym zakresie) ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w miejscu pracy na cały okres odbywania praktyki.

Biuro Karier UMK sprawdza, czy student posiada ubezpieczenie w momencie wydawania porozumienia i skierowania na praktyki.                                                                                                                           

UBEZPIECZENIE 
NNW

 

Pracodawca nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia NNW dla praktykanta, jednak
w jego interesie jest zadbanie o ubezpieczenie osoby podejmującej praktykę.                                                                                  

 

 

 

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych (umowa między Uczelnią a Pracodawcą sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 opracowana przez Biuro Prawne UMK) oraz skierowanie na praktyki za pośrednictwem Biura Karier UMK, wzór Porozumienia (pdf), wzór Skierowania (pdf).                                  

PODSTAWA PRAWNA

 

Umowa o praktykę absolwencką (umowa między Absolwentem
a Pracodawcą sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.
o praktykach absolwenckich Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1052), wzór Umowy
o praktykę absolwencką
(doc).                                         
 
     

 

Obowiązki pracodawcy przyjmującego studenta / absolwenta na praktyki:
 • podpisanie i przestrzeganie warunków porozumienia o odbywanie praktyki studenckiej / absolwenckiej (w przypadku praktyk studenckich należy odesłać jeden podpisany egzemplarz porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych na adres siedziby Biura Karier UMK ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń)
 • zapewnienie bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy:
  • art. 18 3a – 18 3e – co oznacza, że nie można dyskryminować praktykantów,
  • art. 129 § 1, art. 131 § 1 – co oznacza, że czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
  • art. 133 § 1 – co oznacza, że praktykantowi przysługuje odpoczynek dobowy i tygodniowy,
  • art. 134 – co oznacza, że praktykant ma prawo do 15-minutowej przerwy w pracy, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godz.,
  • art. 151 7 – co oznacza, że praktykantowi nie można zlecać odbywania praktyki w porze nocnej (wynika to z ograniczeń dyrektyw unijnych),
  • przepisy nie dają praktykantowi prawa do urlopu wypoczynkowego, jednak pracodawca może (nie musi) w umowie takie prawo przewidzieć.
 • wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki zawierającego:
  • dane personalne studenta (imię, nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów)
  • miejsce odbywania praktyki (dane firmy, dział / departament)
  • termin i czas trwania praktyki
  • wzór (doc), przykład (pdf)