Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Autor: Magdalena Przybylińska, seminarium magisterskie Pani prof. Hanny Solarczyk-Szwec z Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Data aktualizacji: 30.06.2014

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pedagog szkolny

 

 

 

Opis stanowiska

Pedagog szkolny to osoba powołana do sprawowania w szkole pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, uzupełniania działalności dydaktyczno-wychowawczej przy współpracy z rodzicami, nauczycielami, jak również z pozostałymi placówkami oświatowymi i opiekuńczymi. Pedagog szkolny jest stanowiskiem podporządkowanym dyrektorowi szkoły.

Kategoria pracy:Edukacja/Szkolenia

 

Akty prawne regulujące zawód pedagoga szkolnego:

·         Zarządzenie w sprawie nauczyciela pedagoga szkolnego, Dz. U. MOiW z 7 listopada 1975r., nr 11, poz. 112

·         Zarządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2001r., Dz. U. 2001, nr 13, poz. 110

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. nr 5,
poz. 46)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 11, poz. 114).

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (Dz. U. 2013.0.393)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, (Dz.U.09.50.400)

·         Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, (tekst jednolity : Dz. U. 2006.97.674)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawiezasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

 

 

 

Typowe zadania i obowiązki

Typowe zadania:
-zadania ogólnoszkolne,

-profilaktyka wychowawcza,

-praca korekcyjno-wychowawcza,

-indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
-pomoc materialna.

 

Obowiązki:
-prowadzenie dziennika pracy,

- sporządzanie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wychowawczej i kształcenia specjalnego.

 

Wynagrodzenie i warunki pracy

Pedagog jest zatrudniony zazwyczaj na umowę o pracę. Wymiar jego pracy wynosi 20 godzin tygodniowo. Pedagogowi szkolnemu przydziela się odrębny pokój, pozwalający w sposób nieskrępowany wykonywać pracę. Przysługuje mu nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres jego obowiązków.
Zarobki pedagoga szkolnego kształtują się podobnie jak nauczycieli. Zależą od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji oraz stopnia awansu zawodowego.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień01.09.2014 r.:

nauczyciel stażysta: od 1513 zł do 2265 zł

nauczyciel kontraktowy: od 1 548 złdo 2331 zł

nauczyciel mianowany: od 1724 zł do 2647 zł

nauczyciel dyplomowany: od 2006 zł do 3109 zł

http://prawopl.pl/edukacja/aktualno%C5%9Bci/nowe-prawo/11270-pensje-nauczycieli-w-roku-szkolnym-2014-2015-bez-zmian

Nauczyciele mogą dostawać do swojej pensji następujące dodatki:

Dodatek stażowy (za wysługę lat, należy się po czterech latach pracy, wynosi 1 proc. pensji za każdy przepracowany rok, do maks. 20% pensji)

Dodatek „wiejski” (za pracę w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, może być do 10 proc. pensji zasadniczej)

Dodatek motywacyjny (dodatki motywacyjne zależą od władz danego miasta pod opieką którego jest szkoła)

Dodatek  funkcyjny

Dodatek za pracą ponad godzinami pracy

Dodatek wakacyjny (dofinansowanie na wakacje 1000 zł)

Dodatek za każde dziecko (+400zł)

 

Główne wymagania (w tym kompetencje)

Aby zajmować stanowisko pedagoga szkolnego przyjmuje się, że należy skończyć specjalizacje, takie jak: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika szkolna, pedagogika ogólna oraz pedagogika społeczna. Zdarza się także, że stanowisko to zajmuje osoba, która ukończyła psychologię, socjologię, logopedię czy pedagogikę resocjalizacyjną.
Od osoby ubiegającej się o przyjęcie na stanowisko pedagoga szkolnego wymaga się odbycia dwuletnich praktyk w szkole lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Wymagane predyspozycje i kompetencje: komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność emocjonalna, empatia, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, poczucie sprawiedliwości, obiektywizm, praca w zespole, nastawienie na rozwój.

 

 

Szkolenia i nabywanie uprawnień zawodowych

Możliwość udziału w szkoleniach (np. nauka obsługi programu EEG Biofeedback), warsztatach, kursach, konferencjach, studiach podyplomowych. Najczęściej udział w kursach czy szkoleniach wyznacza dyrektor placówki.

 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Centrum Edukacji Nauczycieli– Gdańsk i inne http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=32:placowki-doskonalenia-nauczycieli&catid=16:instytucje-nadzorowane-przez-men&Itemid=41

 

Perspektywy rozwoju zawodowego na stanowisku

Stopniowy awans zawodowy poprzez kolejne szczeble: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i na końcu nauczyciel dyplomowany.

 

Awans zawodowy nauczycieli regulują obecnie następujące akty prawne :

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na dzień 1 marca 2013 r. kolejne uprawnienia zawodowe nauczyciel nabywa w następującym czasie:

nauczyciel stażysta: od chwili rozpoczęcia stażu

- w tym okresie nauczyciel musi m.in.: poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły; uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia; prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny

zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone; uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli

 nauczyciel kontraktowy: po 9 miesiącach

- w tym okresie nauczyciel musi  m.in.: uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego, pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

nauczyciel mianowany:  co najmniej po 2 latach

- w tym okresie nauczyciel musim.in.: podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
 w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

nauczyciel dyplomowany: co najmniej po roku

Pracodawcy i źródła ofert pracy

Typowe miejsca pracy to: przedszkola, szkoły, placówki, poradnie psychologiczno – pedagogiczne.