Kontrolne badania lekarskie Kontrolne badania lekarskie

  • Kiedy przeprowadza się kontrolne badania lekarskie pracowników?
  • Czy pracownik jest zobowiązany poddać się kontrolnym badaniom lekarskim, na które został skierowany przez pracodawcę?

Podstawa prawna

  • art. 211 pkt. 5 oraz art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.

Skierowanie na kontrolne badania lekarskie

Kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż trzydzieści dni. Ich celem jest ustalenie, czy pracownik po chorobie, zdolny jest wykonywać pracę na danym stanowisku. Badania te należy przeprowadzić wówczas, gdy pracownik posiada aktualne badania okresowe. Należy jednak zauważyć, że pracownik powracający z choroby nie ma obowiązku sam dostarczyć zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy. To pracodawca powinien go skierować na takie badania niezwłocznie po jego powrocie do pracy. Na pracodawcy ciąży również obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim

Odmowa poddania się badaniom kontrolnym stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Uzasadnia również niedopuszczenie pracownika do pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Skierowanie na takie badania nie może również zostać potraktowane jako szykana ze strony pracodawcy.

Ważne

  • Koszty kontrolnych badań lekarskich ponosi pracodawca.
  • Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie kontrolnych badań lekarskich.

 opracowanie: Adrian Rzeczyca (02.01.2013)

Adrian Rzeczyca. Student V roku stacjonarnych studiów prawniczych. Od marca 2012 Prezes Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Pracy. Uczestnik seminarium magisterskiego z prawa pracy, prowadzonego przez Pana prof. Grzegorza Goździewicza. Przygotowywana praca magisterska pt. Obowiązek pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Od sierpnia 2012 praktykant w kancelarii Radcy Prawnego, w związku z zamiarem zdawania egzaminu na aplikacją radcowską we wrześniu 2013 roku.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska