Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

Rozwiązanie umowy na czas określony

Umowa o pracę na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na który został zawarta (art. 30§1 pkt 4 k.p.).

Nie każda umowa o pracę na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony?

Pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony:

  1. jeżeli strony przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, przewidziały jej dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.).
  2. w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 5 ust. 7, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 III 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)
  3. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41¹ § 2 k.p.)

Jaka powinna być treść i forma oświadczenia pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony?

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 KP wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej strony stosunku pracy złożonym drugiej stronie. Powoduje ono rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony powinno być złożone na piśmie oraz doręczone pracodawcy w taki sposób, aby mógł się zapoznać z jego treścią. Odmowa przyjęcia prawidłowo sporządzonego i doręczonego wypowiedzenia nie wywołuje żadnych skutków prawnych, czyli wypowiedzenie traktuje się jako skuteczne. Forma pisemna, jaką przewiduje art. 30 § 3 KP, nie jest formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności, a więc wypowiedzenie w formie ustnej także jest ważne.

Oświadczenie pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określonynie musi spełniać żadnych szczególnych wymagań. Jedynym koniecznym elementem konstrukcyjnym czynności prawnej jest oświadczenie woli osoby dokonującej tej czynności. Skutek prawny wypowiedzenia umowy o pracę jako czynności prawnej łączy się ze złożeniem samego oświadczenia woli o wypowiedzeniu.  Najlepiej jednak, gdy zawarte będą w nim następujące informacje:

  • oznaczenie pracownika,
  • oznaczenie pracodawcy,
  • data sporządzenia,
  • oznaczenie umowy o pracę,
  • wskazanie okresu wypowiedzenia
  • właściwa treść oświadczenia (np. wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu ...)

Pracownik (podobnie jak pracodawca – w przypadku tej umowy) nie ma obowiązku podawania okoliczności, jakie stały się przyczyną wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Jeżeli pracownik złożył oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony, to umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu dwutygodniowego wypowiedzenia. Zgodnie z art. 30 § 21 KP  okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący wielokrotność tygodnia kończy się w sobotę.

 opracowanie: Kinga Strzelecka (16.09.2013) studentka  IV roku prawa, członek SKPP, seminarium magisterskie z prawa zobowiązań, zainteresowania naukowe: prawo bankowe, prawo pracy.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska