Jakie uprawnienia przysługują telepracownikowi?

Prawo do równego traktowania

Na gruncie art. 6715 §1 KP został sformułowany obowiązek równego traktowania telepracownika z pozostałymi pracownikami w zakresie dotyczącym nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, ścieżek awansowania, dostępu do szkoleń pomagających podnieść kwalifikacje pracownicze. Przepis art. 6715 §2 KP stanowi, iż „pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy takiej pracy”.

Prawo do prywatności 

Przeprowadzanie kontroli w domu telepracownika, gdzie jest świadczona praca, nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny (art. 6714 §3 KP)

Uprawnienia przewidziane w art. 67 16 KP

Przepis art. 67 16 KP stanowi, że pracodawca umożliwia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z pozostałymi pracownikami, korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, a także z zakładowych obiektów przeznaczonych dla ogółu pracowników i świadczeń socjalnych.

* Ujemną stroną telepracy może być poczucie wyalienowanie pracownika. Dlatego niezbędne jest zapewnienie mu kontaktów społecznych i udzielenie wsparcia zawodowego. 

Czy pracownik może zrezygnować z wykonywania pracy w formie telepracy?

  1. W terminie 3 miesięcyod podjęcia pracy w formie telepracy (powierzenie wykonywania telepracy następuje w trakcie zatrudnienia) pracownik może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia (art. 678 §1 KP).
  2. Jeżeli po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1, pracownik złoży wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy, pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek (art. 678 §1 KP).

 opracowanie: Marta Słomczewska (14.11.2012) Kierunek: administracja, rok studiów: IV, członek Studenckiego Koła Prawa Pracy.
opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska