W jaki sposób sformułować treść umowy o pracę?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przepis art. 29 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, czyli w szczególności: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy.

Podmiot umowy

Podmiotami umowy o pracę są PRACOWNIK i PRACODAWCA. Skuteczne zawarcie umowy o pracę zależy nie tylko od prawidłowego określenia jej treści, ale również od prawidłowego określenia stron umowy – pracodawcy i pracownika- bez spełnienia tego warunku w ogóle nie dochodzi do zawarcia umowy. Określenie pracodawcy polega na takim oznaczeniu, żeby można było go odróżnić od innych pracodawców i wskazać jako konkretną stronę umowy. Jeżeli pracodawca jest osobą fizyczną, jej indywidualizacja następuje poprzez określenie imieniem i nazwiskiem zgodnie z brzmieniem w dowodzie osobistym lub w aktach stanu cywilnego. Pracodawca, który nie jest osobą fizyczną powinien być określony właściwą nazwą i podanie formy prawnej, w której prowadzi działalność. Określenie pracownika odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania. W większości przypadków odbywa się to na zasadzie przedstawienia wymaganych dokumentów i oświadczenia pracownika.

Rodzaj umowy o pracę

Umowy bezterminowe: na czas nieokreślony. Umowy terminowe: na czas określony, na okres próbny, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo.

Data zawarcia umowy o pracę a termin rozpoczęcia pracy

Kolejnym elementem umowy o pracę jest termin rozpoczęcia pracy. Najbardziej precyzyjnym sposobem jest podanie pełnej daty kalendarzowej, niekiedy spotyka się bardziej dokładne określenie poprzez podanie godziny rozpoczęcia pracy. W pewnych sytuacjach termin wynika wprost z przepisów prawa. Jest tak w przypadku przejścia, połączenia lub podziału pracodawców.

Rodzaj pracy

Rodzaj pracy jako składnik przedmiotowo istotny powinien być wskazany w sposób niebudzący wątpliwości. Przez rodzaj pracy rozumie się typ czynności składających się na umówioną pracę. Powinien być określony w sposób niebudzący wątpliwości. Może być określony poprzez nazwę pełnionej funkcji, wykonywanego zawodu, a nawet opisanie czynności faktycznych, które mają być pełnione przez pracownika.

Wynagrodzenie za pracę

W umowie o pracę należy podać składniki wynagrodzenia za pracę (np. wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa). Wynagrodzenie jest z reguły ustalane przez strony w drodze negocjacji co do jego wysokości i składników. Swoboda stron jest w tym przypadku ograniczona przepisami prawa pracy w zakresie gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz sposobu ustalania wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę ustalane w umowie o pracę jest wynagrodzeniem brutto. Od wynagrodzenia są odpowiednio odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy jest to liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym w normalnym czasie pracy. Określa, ile godzin w ciągu doby oraz tygodnia pracownika ma obowiązek wykonywać pracę. Jeżeli strony tego nie określą, to przyjmuje się, że pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ważne: pomocniczy wzór umowy o pracę stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. N 62, poz. 286 ze zm.).

 opracowanie: Małgorzata Michałowska (15.11.2012) Kierunek: prawo, rok studiów: III, Zainteresowanie naukowe skupione wokół prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa rodzinnego. Członkostwo w Skutenckim Kole Prawa Pracy.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska