Rodzaje umów o pracę

Umowa na okres próbny

 • Może poprzedzać każdą z umów o pracę;
 • Umowa na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy;
 • Ten angaż można zaproponować drugi raz tej samej osobie tylko wtedy, gdy podejmie ona pracę na innym stanowisku;

Umowa na czas określony

 • Przepisy nie wskazują górnego limitu czasu, na jaki wolno ją zawrzeć;
 • Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca (art.25ˡ §1 k.p.);
 • Zasada, że trzecia umowa na czas określony przekształca się w umowę  bezterminową nie obowiązuje w firmach, które stosowały pakiet antykryzysowy;

Umowa na czas wykonania określonej pracy

 • Strony nie mogą z góry określić dokładnego czasu trwania tej umowy;
 • Umowa ta kończy się z chwilą zrealizowania konkretnego zadania, na potrzeby którego umowę zawarto;

Umowa na zastępstwo

 • Zawierana w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności jednego z pracowników;
 • Termin zakończenia tej umowy można określać w dwojaki sposób:

§  Podając dokładny termin, zakończenia usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika;

§  Określając ogólnie termin, podając, ze umowa rozwiąże się z chwilą powrotu osoby nieobecnej do pracy;

 • Umowę na zastępstwo można rozwiązać po upływie 3 miesiąca ciąży (w tym wypadku ciężarna zastępczyni nie korzysta z kodeksowej ochrony);
 • Ciężarna zastępczyni korzysta z kodeksowej ochrony, gdy przewidywany termin rozwiązania umowy na zastępstwo ma nastąpić dopiero po porodzie;

Umowa na czas nieokreślony

 • Umowę taką można wypowiedzieć lub rozwiązać tylko z uzasadnionych przyczyn;

 


Opracowanie: Magdalena Rejnsz (02.04.2012)