Prawa i obowiązki pracodawcy wobec telepracownika

  • Czy pracodawca jest zobowiązany do wyposażenia stanowiska pracy telepracownika?
  • Czy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy przez telepracownika?

Wyposażenie stanowiska pracy telepracownika

Zgodnie z art. 6711 §1KP obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, a także pokrycie ewentualnych kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu, jego instalacją, serwisem i konserwacją, zapewnieniem obsługi technicznej, a także instruktażu i szkoleń w zakresie obsługi sprzętu, chyba że strony postanowią inaczej.

Dopuszczalne jest wykorzystanie przez pracownika własnego sprzętu, ale informacja ta powinna zostać zawarta w umowie, razem z wysokością i sposobem wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego. 

Kontrola telepracownika w miejscu wykonywania pracy

Dopuszczalność kontroli w miejscu wykonywania telepracy

Zgodnie z art. 6714 KP pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy przez telepracownika.

Kontrola w domu telepracownika

W myśl art. 6714 § 2 KP w przypadku, gdy telepraca jest świadczona w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę: wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji sprzętu, a także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast §3 ww. przepisu zabrania naruszenia prywatności pracownika w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oraz utrudniania korzystania z pomieszczeń przez pozostałych domowników. 

  • Kontrola za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie

Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę dopiero za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie (art. 6714 §2 KP).

  • Kontrola za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość

Kontrola w domu telepracownika może być przeprowadzana za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość (art. 6714§2 KP).

  • Pierwsza kontrola

Zgodnie z 6714§4 KP pierwsza kontrola, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  zostaje przeprowadzona na wniosek telepracownika, jeszcze przed rozpoczęciem przez niego wykonywanej pracy.

 opracowanie: Marta Słomczewska (14.11.2012) Kierunek: administracja, rok studiów: IV, członek Studenckiego Koła Prawa Pracy.
opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska