PRAKTYKI W FIRMIE

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA STUDENTA/ABSOLENTA NA PRAKTYKI:

 • Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów do pracy
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Wsparcie działalności firmy

Biuro Karier UMK zajmuje się gromadzeniem i dystrybucją ofert praktyk oraz załatwia kwestie formalne związane z wystawieniem studentom UMK porozumień i skierowań na praktyki. W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących organizacji praktyk w Państwa firmie / instytucji oraz możliwości podjęcia stałej współpracy z Uniwersytetem (umowa zbiorowa na przyjmowanie większej liczby studentów na praktyki) prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Karier: mgr Katarzyna Jagiełka, specjalista ds. praktyk, Katarzyna.Jagielka@umk.pl,  tel. (56) 611 46 43

RODZAJE PRAKTYK, WZORY DOKUMENTÓW I OBOWIĄZKI PRACODAWCY: 

   

Praktyki studenckie

 

Praktyki absolwenckie

WYMAGANIA DOT. KANDYDATA  

Status studenta UMK, praktyki muszą się zakończyć najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej.

 

                                                             

 

Osoba do 30 roku życia (praktyki muszą się rozpocząć najpóźniej w przeddzień 30 urodzin praktykanta), wykształcenie min. gimnazjalne. 

 

                                                                    

CZAS TRWANIA PRAKTYKI  

Od 2 tygodni do 3 miesięcy
(zazwyczaj 1 miesiąc)

 

 

Czas trwania praktyki u jednego pracodawcy nie może przekroczyć w sumie 3 miesięcy, możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem jeśli ich łączny okres obowiązywanie nie przekroczy 3 miesięcy.               

KOSZTY  

Paktyka bezpłatna, praktyka płatna na podstwie odrębnej umowy cywilnoprawnej między Studentem a Pracodawcą.

 

 

 

Czas trwania praktyki u jednego pracodawcy nie może przekroczyć w sumie 3 miesięcy, możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem, jeśli ich łączny okres obowiązywania nie przekroczył 3 miesięcy

UBEZPIECZENIE NNW  

 

Student ma obowiązek (we własnym zakresie) ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w miejscu pracy na cały okres odbywania praktyki.

Biuro Karier UMK sprawdza, czy student posiada ubezpieczenie w momencie wydawania porozumienia i skierowania na praktyki.                                                                                                                           

 

 

Pracodawca nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia NNW dla praktykanta, jednak
w jego interesie jest zadbanie o ubezpieczenie osoby podejmującej praktykę.                                                                                

PODSTAWA PRAWNA  

 

Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych (umowa między Uczelnią a Pracodawcą sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 opracowana przez Biuro Prawne UMK) oraz skierowanie na praktyki za pośrednictwem Biura Karier UMK, wzór Porozumienia (pdf), wzór Skierowania (pdf).                                  

  Umowa o praktykę absolwencką (umowa między Absolwentem a Pracodawcą sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1052), wzór Umowy o praktykę absolwencką (doc).                                           
         

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY PRZYJMUJĄCEGO STUDENTA/ABSOLWENTA NA PRAKTYKI:

 • podpisanie i przestrzeganie warunków porozumienia o odbywanie praktyki studenckiej / absolwenckiej (w przypadku praktyk studenckich należy odesłać jeden podpisany egzemplarz porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych na adres siedziby Biura Karier UMK ul. Gagarina 33, 87-100 Toruń)
 • zapewnienie bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy
 • przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy:
  • art. 18 3a – 18 3e – co oznacza, że nie można dyskryminować praktykantów,
  • art. 129 § 1, art. 131 § 1 – co oznacza, że czas pracy praktykanta nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy,
  • art. 133 § 1 – co oznacza, że praktykantowi przysługuje odpoczynek dobowy i tygodniowy,
  • art. 134 – co oznacza, że praktykant ma prawo do 15-minutowej przerwy w pracy, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godz.,
  • art. 151 7 – co oznacza, że praktykantowi nie można zlecać odbywania praktyki w porze nocnej (wynika to z ograniczeń dyrektyw unijnych),
  • przepisy nie dają praktykantowi prawa do urlopu wypoczynkowego, jednak pracodawca może (nie musi) w umowie takie prawo przewidzieć.
 • wystawienie zaświadczenia o odbyciu praktyki zawierającego:
  • dane personalne studenta (imię, nazwisko, wydział, rok i kierunek studiów)
  • miejsce odbywania praktyki (dane firmy, dział / departament)
  • termin i czas trwania praktyki
  • wzór (doc), przykład (pdf)
 • Wzory dokumentów