• Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową?

  • Czy podróż służbowa jest wliczana do czasu pracy?

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w szczególności art. 77 5 k.p, art. 128 k.p).

Podróż służbowa

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. W tym czasie pracownik nie pozostaje, z reguły, do dyspozycji pracodawcy, a środek lokomocji nie jest miejscem wykonywania pracy.

Podróż służbowa musi mieć charakter incydentalny, tymczasowy, a nie stały, wynikający bezpośrednio z zadań realizowanych przez pracownika zgodnie z tym, co zostało określone w umowie o pracę.

Nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach (wyrok SN z 11.4.2001 r., I PKN 350/00, OSNP Nr 2/2003, poz. 36) ani podróże odbywane przez kierowcę transportu międzynarodowego w ramach wykonywania określonej pracy i na określonym obszarze jako miejsce świadczenia pracy (uchwała SN (7) z 19.11.2008 r., II PZP 11/08, OSPN 2009, Nr 13-14, poz. 166). Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy kierowca musi wykonać zadanie poza geograficznym miejscem pracy, w tej sytuacji wyjazd będzie można zakwalifikować jako podróż służbową

Podróż służbowa a czas pracy

Czas podróży służbowej niepodlega wliczeniu do czasu pracy w rozumieniu art. 128 k.p.

Należności przysługujące pracownikowi odbywającemu podróż służbową

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 § 1 k.p.). Wysokość i warunki zwrotu określane są w przepisach (dla sfery budżetowej) lub w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub umowie o pracę.

Zdarza się, że czas poświęcony wyjazdom służbowym znacznie przekracza godziny pracy pracownika . Zgodnie z wyrokiem SN czas podróży przypadający poza standardowe godziny pracy nie można zaliczyć do czasu pracy. W związku z tym pracodawca nie ma obowiązku wypłacać pracownikowi wynagrodzenia z tytułu nadgodzin i w ten sposób zrekompensować mu czas podróży (wyrok SN z 23 czerwca 2005 r. II PK 265/04). Za podróż, która wypadła w dzień wolny pracownika, także nie przysługują dodatkowe świadczenia.

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Jeśli od zakończenia podróży służbowej do czasu rozpoczęcia pracy pozostało mniej niż 8 godzin, pracownik może zawiadomić o tym fakcie pracodawcę. Oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy (§ 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.).

 opracowanie: Marta Wegner (06.02.2013) studentka III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa pracy.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska