Pytania

  • Jakie są podmiotowe ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych?

Podstawa prawna

Art. 148, art. 151 § 2, art.178, art. 203 § 1Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 15 § 3ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

Podmiotowe ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych mają postać bezwzględnych i względnych zakazów. Dotyczą one niektórych szczególnie chronionych grup pracowników.

Bezwzględne zakazy pracy w godzinach nadliczbowych

Zakazy bezwzględne dotyczą:

  • pracowników niepełnosprawnych (z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz osób, w przypadku których lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyraził zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych);
  • pracownic w ciąży;
  • pracowników młodocianych;
  • pracowników posiadających zaświadczenie lekarza o potrzebie czasowego wstrzymania się od pracy w godzinach nadliczbowych, wydanych na podstawie przepisów szczególnych;
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy) (zob. L. Florek, Prawo pracy, wyd. 14, Warszawa 2012, s. 174-175).

Względne zakazy pracy w godzinach nadliczbowych

Zakazy względne* dotyczą pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do 4 lat.

  • Względne zakazy zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych obowiązują w ograniczonym zakresie, wówczas, gdy pracownik nie wyrazi zgody na zatrudnienie go w godzinach nadliczbowych (L. Florek, Prawo …, j.w., s. 174-175).

 opracowanie: Natalia Grunwald (09.2013) studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,seminarzystka z prawa karnego, zainteresowania naukowe: prawo karne, prawo pracy, prawo gospodarcze, członek i sekretarz Studenckiego Koła Prawa Pracy od 2012 r.

opieka merytoryczna: dr Marzena Szabłowska