Płatny urlop wypoczynkowy

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec.

Prawo do pierwszego urlopu

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni –jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat;

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się też okres nauki:

 • 3 lata – z tytułu ukończenia zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej;
 • 5 lat –z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej;
 • 5 lat –z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych;
 • 4 lata –z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej;
 • 6 lat –z tytułu ukończenia szkoły policealnej;
 • 8 lat –z tytułu ukończenia szkoły wyższej;

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu

Jeżeli pracownik pobiera naukę w trakcie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza sie bądź okres zatrudnienia, w którym pobierana była nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.

Urlop uzupełniający

Przysługuje pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze. (Art. 158 k.p.)

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. (art. 162 k.p.)

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy za poprzedni rok powinien zostać  udzielony pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września.

Urlop na żądanie

 • Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanych nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym;
 • Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu;
 • Urlop na żądanie nie jest dodatkowym urlopem, tylko stanowi część urlopu wypoczynkowego;
 • Niewykorzystany urlop na żądanie nie przechodzi na kolejny rok;

Opracowanie: Magdalena Rejnsz (02.04.2012)