Co to jest Model Kompetencji Zawodowych (MKZ)?

Kompetencje to wypadkowa wiedzy, umiejętności i postaw. Odpowiednio ukształtowane kompetencje pozwalają pracownikom realizować zadania zawodowe na wymaganym poziomie.

Model Kompetencji Zawodowych został zbudowany na podstawie badań „Zapotrzebowanie pracodawców województwa kuj-pomorskiego na tzw. kompetencje miękkie absolwentów kierunków ścisłych" prowadzonych przez Biuro Karier UMK przy współpracy z Schenk Institute Consulting w 2010r.

W ramach badań przeprowadzono:

 • Analizę ofert pracy dla absolwentów kierunków ścisłych (matematyka, informatyka, fizyka, astronomia, chemia) zamieszczanych w prasie i na portalach internetowych
 • Wywiady telefoniczne z przedstawicielami działów HR wybranych pracodawców
 • Analizę ankiet studentów i absolwentów zbierających ich oczekiwania i preferencje dotyczące przyszłej pracy
 • Analizę kwestionariuszy dla wykładowców WMiI, WFAiIS oraz WCh UMK na temat przygotowania studentów kończących uczelnię do podjęcia pracy zawodowej

Model jest narzędziem ułatwiającym komunikację i budowanie stałych relacji między Biurem Karier a rynkiem pracy. Ma służyć lepszemu zrozumieniu oczekiwań pracodawców i dostosowaniu do nich działań Biura Karier i Uniwersytetu.

 

Do czego służy Model Kompetencji Zawodowych?

Model Kompetencji Zawodowych powstał w celu wzmacniania przepływu informacji pomiędzy Biurem Karier UMK, pracodawcami (rynkiem pracy) i studentami / absolwentami UMK.

 

Korzyści wynikające ze stosowania Modelu Kompetencji Zawodowych

PRACODAWCY
Kompleksowa ocena kompetencji kandydatów do pracy.                                                                                                       

 • Stworzenie jednolitych standardówzachowań, umiejętności i postaw oczekiwanych od pracowników na poszczególnych stanowiskach.
 • Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów (pracownicy, trenerzy, budżet, czas) w celu osiągnięcia założonych rezultatów.
 • Łatwiejsze zarządzanie dużymi i skomplikowanymi strukturami (jasne zdefiniowanie celów, spójność wykorzystywanych narzędzi, wspólny język menedżerów i pracowników).
 • Uzyskanie narzędzia do wykorzystania w wielu obszarach zarządzania: np. budowaniu zespołu, stawianiu celów, określaniu wymagań, motywowaniu, kontrolowaniu, ocenie okresowej, rozwijaniu umiejętności pracowników.
 • Możliwość rekrutacji wśród kandydatów, którzy zostali już ocenieni wg MKZ                   

 

PRACODWCY A STUDENCI / ABSOLWENCI

 • Ułatwienie komunikacji pomiędzy absolwentami szukającymi pracy a potencjalnymi pracodawcami.
  • Gromadzenie ofert pracy wg klucza kompetencji w celu lepszej orientacji kandydatów i pracodawców w zakresie wzajemnych potrzeb i wymagań, oczekiwanych zachowań, postaw i poziomu wiedzy.
  • Stworzenie słownika pojęć definiujących wymagania (oczekiwane kompetencje) stawiane przed kandydatami do pracy.

 

Jak jest zbudowany Model Kompetencji Zawodowych? (struktura modelu).

Model Kompetencji Zawodowych składa się z sześciu podstawowych grup kompetencji. Wewnątrz grup znajdują się po cztery kluczowe kompetencje opisujące:
 

 

 

POTENCJAŁ   W jaki sposób analizuję?

Kompetencje opisujące przede wszystkim sposób myślenia, a więc poszukiwania i gromadzenia danych, analizowania informacji, wyciągania wniosków, a także komunikowania ich do otoczenia.                                                      

KREATYWNOŚĆ  - Używanie twórczego myślenia w celu ulepszania istniejących lub zapoczątkowania nowych rozwiązań, propagowanie i realizowanie nowych idei.

MYŚLENIE ANALITYCZNE - Dostrzeganie wielu aspektów rzeczywistości, efektywna praca z dużą ilością różnych informacji, dostrzeganie zależności.

ELASTYCZNOŚĆ - Szybka i sprawna zmiana zachowania w odpowiedzi na zmieniające się warunki, a także utrzymanie wysokiego poziomu wykonania zadań w trakcie zmian.

KOMUNIKATYWNOŚĆ - Skuteczne komunikowanie się poprzez przekazywanie innym swoich myśli w zrozumiały dla nich sposób, a także uważne i aktywne słuchanie wypowiedzi innych, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.

 

 

 

 

MOTYWACJA   Dlaczego działam?
Grupa kompetencji odnosząca się w pierwszej kolejności do czynników motywujących do działania oraz do stopnia zaangażowania w realizowane zadania, determinująca dlaczego i z jaką „intensywnością" człowiek jest skłonny pracować.                

DĄŻENIE DO ROZWOJU - Nieustanne zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń oraz chęć ciągłego doskonalenia się i wprowadzania pozytywnych zmian w życiu zawodowym.

ZAANGAŻOWANIE - Aktywne działanie i wykazywanie się inicjatywą, determinacja do pokonywania trudności i gotowość do poświęceń w razie potrzeby.

MOBILIZOWANIE INNYCH - Umiejętne motywowanie współpracowników do zwiększania wysiłku i osiągania założonych celów.

PROFESJONALIZM I ETYKA - Budowanie wiarygodności własnej i organizacji poprzez podejmowane działań zgodnych z wyznawanymi normami etycznymi i wartości firmy oraz przyjętych standardów pracy.

 

 

 

       

ODPORNOŚĆ  Jak sobie radzę z trudnościami?
Kompetencje określające zdolność jednostki do pracy w trudnych warunkach pod wpływem szeroko rozumianego stresu (związanego zarówno z czynnikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, w tym tymi związanymi z relacjami społecznymi).

 

WYTRWAŁOŚĆ I KONSEKWENCJA - Terminowe i konsekwentne realizowanie powierzonych zadań, także trudnych i monotonnych.

ASERTYWNOŚĆ - Wyrażanie własnych opinii i potrzeb w sposób nie naruszający praw i uczuć innych osób, w tym w szczególności zdolność do obrony własnych interesów przy zachowaniu dobrych relacji ze współpracownikami, klientami etc.
  

ODPORNOŚĆ NA STRES - Efektywne działanie w trudnych warunkach (natłok pracy, presja czasu, konflikt, wysokie wymagania).

BRANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI - Gotowość do brania osobistej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań i obowiązków oraz ponoszenia konsekwencji za efekty pracy własnej lub zespołu, zarówno pozytywne jak i negatywne.

 

 

 

NARZĘDZIA   W jaki sposób działam?
Pula kompetencji koncentrująca się na stopniu wykorzystania pewnych metod i narzędzi, służących podniesieniu sprawności pracy (zaplanowaniu czasu, zorganizowaniu pracy, skoordynowaniu zadań) i osiąganiu złożonych celów przy pomocy zespołu (delegowanie, zarządzanie).

PLANOWANIE I KOORDYNOWANIE - Jasne określanie priorytetów i zadań wszystkich członków zespołu oraz ich konsekwentne koordynowanie poprzez podział złożonych zadań na etapy, określanie potrzeb, a także zapewnienie odpowiednich środków i wsparcia w realizacji.

DELEGOWANIE - Przekazywanie pracownikom odpowiedzialności za wykonywanie zarówno rutynowych jak i niestandardowych zadań, a także informacji, środków i uprawnień koniecznych do ich realizacji.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - Tworzenie i zarządzanie zespołami, rozumienie ich potrzeb oraz mobilizowanie ich do jak najefektywniejszego działania.

ORGANIZACJA PRACY - Zarządzanie sobą w czasie oraz organizowanie swojej pracy w sposób zaplanowany, usystematyzowany.

 

 

 

ZADANIA   Jak realizuję zadania / cele?

Kompetencje opisujące sposób realizacji powierzonych zadań, a więc orientacji na osiąganie celów i jakość efektów pracy.

ORIENTACJA NA CEL - Wytrwałe dążenie do realizowania celów firmy poprzez realizowanie celów indywidualnych (stanowiska) i osiągania jak najlepszych wyników poprzez planowanie, konstruktywne podejście do problemów oraz szukanie możliwości przekraczania założonego poziomu wyników.

SUMIENNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ - Nastawienie na jak najlepsze wykonywanie każdej czynności, dbanie o szczegóły i wysoką jakość efektów pracy (produktów, usług etc).

NASTAWIENIE BIZNESOWE - Poszukiwanie szans biznesowych i podejmowanie decyzji, wiążących się z wyważonym ryzykiem i ukierunkowanych na dochodowość przedsięwzięć w oparciu o aktualną wiedzę na temat rynku i konkurencji oraz skalkulowane ryzyko.

SAMODZIELNOŚĆ - Zdolność do w pełni samodzielnego realizowania uzgodnionych celów, w tym do podejmowania niezbędnych decyzji.


 

 

 

LUDZIE    Jak współpracuję?
Grupa kompetencji mówiąca o tym, w jak dany człowiek współpracuje z innymi, buduje i korzysta z relacji międzyludzkich w trakcie realizacji celów biznesowych.

PRACA ZESPOŁOWA - Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej i produktywnej współpracy z innymi pracownikami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

BUDOWANIE RELACJI - Nawiązywanie, kształtowanie i utrzymywanie pozytywnych, konstruktywnych i satysfakcjonujących dla wszystkich stron relacji międzyludzkich.

UCZENIE I SZKOLENIE - Gotowość i umiejętność skutecznego przekazywania innym posiadanej wiedzy oraz dzielenia się z nimi swoimi doświadczeniami.

                       

ORIENTACJA NA KLIENTA - Znajomość i rozumienie potrzeb klientów, spełnianie, a także przekraczanie ich oczekiwań. W razie potrzeby aktywne poszukiwanie i zdobywanie nowych klientów dla organizacji.