W październiku 2011 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych.

Obowiązek ten na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika realizowany jest przez Biuro Karier UMK, które organizuje corocznie Badanie Losów Absolwentów UMK. Podstawą jest Zarządzenie JM Rektora Nr 28 z dnia 11 marca 2013 r. https://serwisy.umk.pl/dzorgan/z/CvCW3S/28_Badanie_losow_absolwentow_zarzadzenie.pdf

Procedura badania zostanie włączona w projektowany system doskonałości akademickiej opracowany przez Zespół ds wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia:Zarządzenie JM Rektora Nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r. http://www.umk.pl/uczelnia/dokumenty/biuletyn/prawo/?akcja=dokument&typ=Z_Rektora&nr=3&bp=1&rok=2013

Badanie  jest finansowane przede wszystkim ze środków Uczelni.

Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury uczelni, poczynając od 2008 roku. Badanie rocznika 2008 (absolwenci roku 2007/2008) miało charakter pilotażowy.  Sytuacja zawodowa badana jest po sześciu miesiącach oraz trzech latach od złożenia egzaminu dyplomowego.


Cele jakie zostały postawione przed badaniem:

 • Określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów UMK.
 • Określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy.
 • Gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy.

Realizacja założonych celów pozwala na:

 • Uzyskanie przez władze każdego z wydziałów szczegółowych informacji na temat wymagań współczesnego rynku pracy znajdującego się w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.
 • Przekazanie studentom  informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji celów zawodowych absolwenta UMK.

 • Absolwent – osoba która zakończyła studia I, II stopnia oraz/lub jednolite studia magisterskie.
  • Przez zakończenie studiów rozumie się zdanie egzaminu odpowiedniego dla danego rodzaju studiów (odpowiednio egzaminu licencjackiego, inżynierskiego, magisterskiego).
  • Absolwent badanego rocznika – absolwent który złożył egzamin magisterski, inżynierski lub licencjacki w okresie pomiędzy dniem 1 grudnia roku poprzedniego, a 30 listopada danego roku.
 • Termin badania w 6 m-cy po zakończeniu studiów – jest to pierwszy dzień miesiąca następujący po sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych od daty zdania egzaminu kończącego studia wg. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).
 • Kariera zawodowa (losy zawodowe) - Na potrzeby badania losów absolwentów UMK przyjęto, że na karierę zawodową składa się szereg określonych sytuacji zawodowych, w których znalazł się absolwent naszej uczelni w okresie, w którym realizowane jest badanie. Sytuacja zawodowa może mieć wymiar obiektywny oraz subiektywny. Badanie skupia się głównie na aspektach obiektywnych kariery zawodowej. Przyjęte rodzaje sytuacji zawodowej w wymiarze obiektywnym:
  • praca - wykonywanie czynności, za które otrzymuje się wynagrodzenie z wyłączeniem działalności gospodarczej oraz rolniczej; do tej kategorii włączono także osoby będące na stażu finansowanym ze środków funduszu pracy/EFS
  • nauka
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • prowadzenie gospodarstwa rolnego / domownik rolnika
  • praca niezarobkowa (bezpłatny staż, praktyki, praca przy wykonywaniu obowiązków domowych, opieka nad dzieckiem wolontariat itp.)
  • osoba niepracująca (nie wykonująca żadnego z w/w rodzajów aktywności)


Badaniem objęci są absolwenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W założeniu badanie ma charakter wyczerpujący (pełny). W praktyce jednak nie spełnione jest założenie badania pełnej populacji absolwentów, gdyż duża liczba studentów nie wypełniła dokumentu z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby badania.

Więcej informacji: /badana-populacja


Zastosowano metodę panelową, pozwalającą na uchwycenie dynamiki zmian karier zawodowych absolwentów. Założenie te realizuje dwuetapowy cykl realizacji badań opisany na poniższym rysunku:

ETAPY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UMK

W I etapie badania  - zgoda na udział w badaniu w USOS

 

 

W II etapie badania przeprowadzone jest ilościowe badanie sondażowe CAWI, w którym link do ankiety jest wysyłany drogą elektroniczną w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych uzyskanych z ankiet zgromadzonych w pierwszym etapie badania. Ankieta jest wysyłana do każdego absolwenta w 6 m-cy po zakończeniu studiów.

Poniższy rysunek ukazuje główne założenia wykorzystanego narzędzia badawczego:

W przypadku nie wypełnienia ankiety system dokonuje ponownej wysyłki informacji przypominającej po około tygodniu od wysłania zaproszeń do wypełnienia ankiety. W stosunku do osób, które nadal nie wypełnią ankiety dokonywana jest ponowna wysyłka ankiety oraz ma miejsce próba kontaktu telefonicznego.

W III etapie badania przeprowadzone jest ilościowe badanie sondażowe CAWI, w którym link do ankiety jest wysyłany drogą elektroniczną w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych uzyskanych z ankiet zgromadzonych w pierwszym etapie badania. Ankieta jest wysyłana do każdego absolwenta w 3 lata po zakończeniu studiów.

Poniższy rysunek ukazuje główne założenia wykorzystanego narzędzia badawczego:

W przypadku nie wypełnienia ankiety system dokonuje ponownej wysyłki informacji przypominającej po około tygodniu od wysłania zaproszeń do wypełnienia ankiety. W stosunku do osób, które nadal nie wypełnią ankiety dokonywana jest ponowna wysyłka ankiety oraz ma miejsce próba kontaktu telefonicznego.