• Ostatnie terminy:
  • „Sztuka samodoskonalenia. Jak zostać zauważonym na rynku pracy?", 19.05.2012 (sobota), 9.30-16.00
  • „Rynek pracy a osoba niepełnosprawna – poznaj swoje prawa", 26.05.2012 (sobota), 9.30-16.00
 • Uczestnicy: studenci i absolwenci UMK (do 6-tego mies. od daty ukończenia studiów) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • Liczba miejsc: 10 osób na każdy z warsztatów
 • Rekrutacja: zadanie zakończone


 

Zajęcia prowadzi Tomasz Wieczerzak.

Program warsztatów obejmuje zagadnienia związane z:

 • prawami osób niepełnosprawnych na rynku pracy
 • przepisami ZUS i KRUS
 • dofinansowaniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
 • dotacjami na założenie własnej firmy 

Ocena szkolenia przez uczestników edycji 2010

Przedmiotem oceny były:

 • poziom aktualnie posiadanej wiedzy dla zagadnień poruszanych na szkoleniu
 • przydatność wiedzy z każdego poruszanego na szkoleniu zakresu regulacji w znalezieniu satysfakcjonującego zatrudnienia
 • stopień, w jakim przepisy prawa pracy stanowią zachętę dla pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników
 • stopień, w jakim przepisy prawa pracy są przyjazne osobom niepełnosprawnym

Ankieta została przeprowadzona dwukrotnie: przed rozpoczęciem szkolenia oraz po jego zakończeniu, co pozwoliło na uchwycenie zmiany subiektywnej oceny respondentów.

Ocena poziomu wiedzy

Po ukończeniu kursu ocena poziomu wiedzy, dla każdego z zakresów będących przedmiotem szkolenia, wzrosła do poziomu ocen 4,5. Wszyscy respondenci ocenili swoją wiedzę o 2,3 punkty wyżej (w pięciostopniowej skali ocen) niż w badaniu wstępnym.

Respondenci najwyżej ocenili swoją wiedzę z zakresu ogólnych przepisów dotyczących praw osób niepełnosprawnych oraz przepisów ZUS i KRUS.

Ocena przydatności wiedzy

Za najbardziej przydatną wiedzę przy poszukiwaniu pracy respondenci uznali znajomość ogólnych przepisów praw osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Dla kobiet najbardziej użyteczna przy poszukiwaniu zatrudnienia jest wiedza z zakresu przepisów ZUS i KRUS. Mężczyźni najwyżej ocenili pomocność wiedzy z zakresu dotacji na prowadzenie własnej firmy.

Podsumowanie

Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało pozytywny wpływ efektów szkolenia na zatrudnienie. Wszystkie czynniki zdefiniowane jako składowe aktywnej postawy na rynku pracy, tj. wiedza o ramach prawnych kształtujących rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, poczucie możliwości wykorzystania tej wiedzy z sukcesem przy poszukiwaniu zatrudnienia oraz percepcja rynku pracy dla osób niepełnosprawnych jako przyjaznego otoczenia dla pracodawców i pracowników uległy pozytywnej zmianie, polegającej na wzroście ich ocen u 100% respondentów.